لینک های دسترسی

گزارش وزارت خارجه امريکا: استفاده از خورد سالان در افغانستان


گزارش وزارت خارجه امريکا میگوید طالبان و شورشيان از خرد سالان بحيث عساکر استفاده ميکنند، اما در مورد اینکه چه تعداد کودک عسکر اند، معلوم نیست.

در يک فرمان سال ۲۰۰۳ رياست جمهوري افغانستان، استخدام اطفال و اشخاص کمتر از سن ۲۲ در اردو را منع گرديد.

اما در اواسط سال ۲۰۰۶ حکومت، سن قانوني شموليت در اردو را به هجده سال تبديل نمود.

گزارش هاي تائيد نا شده حاکي از آنست که جوانان کمتر از سن هجده، اسناد هويت شان را جعل ميکردند تا در اردوي ملي شامل شوند، زيرا این کار فرصت عمده کار يابي برایشان بود.

صندوق وجهي اطفال ملل متحد مدعي است که مساعي در کمک با حکومت در ايجاد يک سيستم ملي ثبت تاريخ تولد و هويت، اين مشکل را تا اندازه زياد رفع ميکند.

گزار ش هاي در دست نيست که حکومت اطفال را جبرا به اردو جلب و جذب کرده باشد. ولی ائتلاف شبکه هاي اطلاعات منطقوي و سازمان عفو بين المللي گزارش دادند که اطفال کمتر از سن هجده در اردو استخدام ميشوند و در بعضي موارد توسط افراد اردوي ملي و مليشه ها مورد تجاوز جنسي قرار ميگیرند.

علاوتا، گزارش ها حاکي از ان آنست که طالبان در قواي شان از جوانان کمتر از سن هجده، بحيث عسکر و همچنان بم گذاران انتحاري استفاده ميکنند.

از آغاز سال ۲۰۰۴ باينطرف تخمينا هشت هزار عسکر خرد سال سابق، در تحت يک پروگرام به ابتکار يونيسيف، از اردو خارج گرديدند.

از سال ۲۰۰۴ باينطرف بيش از پانزده هزار طفل که در جنگ صدمه ديده بودند، از طريق يک پروژه يونيسف در ۲۸ ولايت، به حيات عادي سوق داده شدند.

XS
SM
MD
LG