لینک های دسترسی

راهبان بودايی بازديد يک هيات مطبوعاتی را در چين مختل ساختند


شاهدان ميگويند يک گروه از راهبان بودايي بازديد يک هيات مطبوعاتي تحت سرپرستي حکومت را امروز چهارشنبه در مناطق غربي چين مختل ساختند.

گزارش گران خارجي شامل اين هيات بازديد گفتند، راهبان از عمارت معبد لبرنگ در ايالت گنسو بسرعت خارج شده و به ستايش از رهبر مذهبي تبعيدي شان (دلاي لاما) آغازکردند.

ماه گذشته يک بازديد ديگر مطبوعاتي در لاسا، پايتخت تبت توسط ۳۰ راهب برهم زده شد که ميگفتند در تبت هيچ آزادي وجود ندارد و اين ادعا هاي مقامات حکومت چين را قابل مناقشه خواندند که دلاي لاما در عقب آغاز اعتراضات ضد حکومتي در هفته هاي قبل قرار داشته است.

مظاهرات صلح آميز در لاسا روز دهم مارچ بياد و بود از قيام ناکام سال ۱۹۵۹ عليۀ حکمروايي چين آغاز يافت.

روز۱۴ مارچ وقتي سرکوبي در لاسا آغاز يافت، اعتراضات و خشونتها بسرعت شدت اختيار کرد و به ساير مناطق تبت سرايت نمود.

XS
SM
MD
LG