لینک های دسترسی

پارلمان هسپانيه انتخاب زپتيرو را براي دور دوم بحيث صدراعظم تائيد کرد.


پارلمان هسپانيه انتخاب هوزي لويس رادريگز زپتيرو را براي دور دوم بحيث صدراعظم تائيد کرد.

حزب سوسياليست آقاي زپتيرو در انتخابات ماۀ گذشته منحيث بزرگترين گروه در پارلمان ظهور کرد، ولي نتوانست اکثريت را بدست آورد. در راي گيري اول بروز چهارشنبه، آقاي زپتيرو نتوانست پشتيباني اکثريت مطلق اعضاي پارلمان را بدست آورد. براي دور دوم راي گيري که امروز صورت گرفت اکثريت ساده در مجلس سفلي پارلمان لازم بود.

اقتصاد هسپانيه براي بيش از ده سال در حال رشد بود، ولي توقع ميرود امسال بطي شود. آقاي زپتيرو يک تعداد تدابير را وعده داده که شامل ازدياد در مصارف حکومت جهت کمک در مورد احياي اقتصاد ميباشد.

دور اول صدارت زپتيرو مملو از اختلافات با حزب مردم راست اعتدالي مخالف حکومت روي چگونگي برخورد با گروۀ جدائي طلب ايتاي باسک بود.

XS
SM
MD
LG