لینک های دسترسی

پاپ در راه سفر به ايالات متحده است


پاپ بنديکت امروز سه شنبه به واشنگتن مواصلت ميکند. اوميگويد، دربارۀ افتضاح بد رفتاري جنسي کشيشان کليساي رومن کاتوليک در ايالات متحده، عميقاً شرمنده است.

پاپ اين تبصره ها را در طيارۀ که او را براي اولين بار بعد از انتخابش بحيث پاپ به ايالات متحده مياورد، بيان داشت.

او همچنان گفت کليساي رومن کاتوليک براي کسب اين اطمينان که در آيندۀ چنين افتضاحاتي بميان نخواهد آمد، از هر وسيلۀ ممکن استفاده خواهد کرد.

پاپ بنديکت گفت کليساي کاتوليک چنين افراد را اخراج خواهد کرد. رئيس جمهور بش و لورا بش بانوي اول در ميدان هوايي پايگاه نظامي اندروز در خارج واشنگتن از پاپ استقبال خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG