لینک های دسترسی

کابينۀ جديد کينيا مراسم تحليف را بجا آورد.


کابينۀ جديد تقسيم قدرت در کينيا، که يکي از اولين قدم هاي کليدي بسوي تعميل توافق براي خاتمه دادن به بحران بعد از انتخابات است، مراسم تحليف را بجا آورد.

ريلا اودينگا، صدراعظم جديد در حاليکه مواي کيباکي، رئيس جمهور و کوفي انان، منشي عمومي سابق ملل متحد حضور داشتند، مراسم تحليف را امروز در نايروبي بجا آورد.

آقاي انان ميانجي توافق تقسيم قدرت بين آقاي اودينگا و آقاي کيباکي در ماۀ فبروري بود. اين توافق در قبال هفته ها شورش و خشونت هاي فرقوي صورت گرفت که طي آن بيش از يک هزار نفر کشته شدند.

مواي کيباکي، رئيس جمهور طي بيانيه اي گفت مردم کينيا اجراآت همۀ اجزاي حکومت را مشاهده کرده و در مورد خدمات آن قضاوت خواهند کرد.

حکومت جديد شامل ۴۰ وزير کابينه و حد اقل ۵۰ معين ميباشد. منتقدين ميگويند اين حکومت خيلي بزرگ است و براي آن کشور که اوسط عايد روز مرۀ فردي کمتر از يک دالر ميباشد، مصرف گزافي ميباشد.

XS
SM
MD
LG