لینک های دسترسی

گزارش پلان ايالات متحده را براي مقابله با دهشت افگني در پاکستان نيافته است.


يک عضو ارشد کانگرس ايالات متحده ميگويد اين ترسناک است که بموجب يک گزارش تحقيق کنندگان حکومت، ايالات متحده يک پلان جامع براي امحاي تهديد دهشت افگني در پاکستان ندارد.

هاورد برمن، عضو مجلس نمايندگان مربوط حزب ديموکرات که رياست کميتۀ امور خارجي مجلس نمايندگان را بعهده دارد گفت اين دريافت ها فقدان دور انديشي را نشان ميدهد که به امنيت ملي صدمه ميرساند. کميتۀ امور خارجي مجلس نمايندگان تدوين اين گزارش را هدايت داده بود.

يک سخنگوي قصر سفيد از مشي حکومت در پاکستان مدافعه کرده ميگويد ايالات متحده با تهديد دهشت افگني در چندين جبهه مقابل ميباشد. او منابعي را قلمداد کرد که براي پروگرام هاي صحي، تعليم و تربيه، اقتصاد و انکشاف سياسي تعهد شده است.

يک گزارش ادارۀ حسابدهي حکومت ايالات متحده گفت حکومت بش باوجود اعطاي بيش از ده مليارد دالر کمک به پاکستان، نتوانسته تهديد دهشت افگني را در مناطق قبايلي خارج حيطۀ قانون از بين ببرد. اين گزارش همچنان حاکيست که ايالات متحده نتوانسته پناه گاه هاي دهشت افگنان را در مناطق قبايلي تحت کنترول حکومت فدرال از بين ببرد.

XS
SM
MD
LG