لینک های دسترسی

پاپ بندکت امروز به نيويارک ميرود تا در مجمه عمومي ملل متحد بيانيه ايراد کند.


پاپ بندکت ميگويد حفاظت مردم بمقابل تخطي هاي شنيع از حقوق بشر و بحران هاي بشري وظيفۀ همۀ کشورهاست.

پاپ در محضر مجمع عمومي ملل متحد گفت اگر دولت ها نيمتوانند چنين حفاظت ها را تضمين کنند، جامعۀ بين المللي بايد با ذرايعي که منشور ملل متحد فراهم نموده و ساير ذرايع بين المللي مداخله کند.

او گفت تعميم حقوق بشر مؤثرترين استراتيژي براي افزايش در امنيت و امحاي عدم مساوات بين کشورها و گروه هاي اجتماعي ميباشد.

پاپ در يک بيانيۀ بعدي در يک سالون مجمع عمومي از کارمندان ملل متحد بخاطر کار شان تشکر کرده و به آن مامورين ملل متحد که در راۀ وظيفه جان شان را از دست داده اند، اداي احترام نمود.

اين رهبر ۸۱ سالۀ کليساي رومن کاتوليک جهان قرار است امروز در نيويارک از يک کنيسه ديدن نموده و با تقريباً ۲۵۰ رهبر کليساهاي پروتستانت، آرتوداکس و کاتوليک يک مجلس دعاخواني را براه اندازد.

XS
SM
MD
LG