لینک های دسترسی

رؤساي جمهور ايالات متحده و کورياي جنوبي اولين ملاقات شان را تکميل ميکنند.


رهبران ايالات متحده و کورياي جنوبي تعهد کرده اند که بر کورياي شمالي فشار وارد نمايند تا پروگرام کامل ذروي خود را افشا نمايد.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز همراه با لي ميونگ باک، رئيس جمهور کورياي جنوبي بعد از تکميل ملاقات دور روزۀ شان در کمپ ديويد، تفرجگاۀ رياست جمهوري در خارج واشنگتن با خبرنگاران صحبت کردند.

جورج بش، رئيس جمهور گفت کورياي شمالي بايد اطلاعات کامل و مؤثقي را در مورد پروگرام هاي ذروي خود فراهم نمايد.

آقاي لي گفت بعقيدۀ او واداشتن کورياي شمالي بترک پروگرام ذروي آن کشور مشکل خواهد بود اما نه ناممکن.

جورج بش، رئيس جمهور همچنان از کانگرس ايالات متحده خواهش کرد تا توافق با کورياي جنوبي را امسال بتصويب برساند.

آقاي بش اين توافق را يک اولويت حکومتش خواند.

واشنگتن و سيول در ماۀ جون سال گذشته يک موافقتنامۀ تجارتي را امضا کردند، ولي هنوز کانگرس ايالات متحده و پارلمان کورياي جنوبي آن را تصويب نکرده است.

XS
SM
MD
LG