لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: کماندوهای افغان ظاهر خواهند شد


روزنامۀ واشنگتن پوست در شماره ۱۹ اپريل خود مينويسد: از مدت هاست که هرشب، گروهى از کوماندوها سواربرهليکوپتر هاي (چينوک) در قريه هاي دور افتاده افغانستان فرود آمده و در حاليکه تفنگ هاي (ام ۴) را با خود حمل مينمايند بر مراکز طالبان حمله مى نمايند.

يکى از اين حملات در ماه دسمبر بر ولسوالى صبه ري ولايت خوست صورت گرفت که طي آن ۳۰ تن از رهبران تندروان دستگير و يا کشته شدند. نيرو هاى امريکايى اين نوع عمليات را بسيار خطير ميشمردند و طالبان هم ميگويند که امريکايى ها اين حملات را انجام ميدهند.

روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسد: در حاليکه اين طور نيست. اين کماندو با وجود حمل نمودن تفنگ هاي ساخت امريکا، پوشيدن عينک هاي شب بين و سوارى موتر هاي (همڤيى) زره دار، امريکايى نى بلکه افغان هستند.

اين کماندو ها جزيى از نيرو هاى اند که توسط قواي خاص امريکا تعليم ديده و به مشوره آنان عمل مينمايند. غرض از تربيۀ کماندو هاي خاص افغان اينست تا در آينده جانشين امريکايى ها در افغانستان گردند.

واشنگتن پوست از قول قوماندان نيرو هاي خاص ميگويد که با اينکار ما زمينه برگشت به کشور خود را آماده مى سازيم.

وى ميگويد ماه قبل در پايگاه نظامى امريکا در ولايت خوست وى و ديگر اعضاي تيم اش در کنار کماندو ها زندگى نموده و آنان را تعليم داده اند.

روزنامۀ واشنگتن پوست در ادامه مي نويسد: تشکيل قواى ۴۰۰۰ نفره کماندو هاي افغان، يک سير تکامل بزرگ براي نيرو هاي خاص امريکا در افغانستان است.

بعد از آنکه گروه کوچکى از اين نيرو ها بنام (کلاه سبزان) در سال ۲۰۰۱ در خلع طالبان از قدرت سهم گرفتند، با تعليم دهى و پرداخت پول به گروه هاى مليشاى افغان، براى حمايت شان، در جنگها پيشگام شدند.

ولى امروز برعکس، کماندو هاى افغان پيشگام بوده و نيرو هاى خاص امريکا نقش مشاور را براي خود کفايى آنان ايفا مينمايند. و اين کماندو ها قرار اظهارات قوماندان هاى امريکايى، يک نيروى عمده عليۀ شورشيان عرض اندام نموده اند.

روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسد: سه کندک از شش کندک کماندو هاى اردوي ملى افغانستان که هر کندک شامل ۶۴۰ کماندو ميباشد، عمليات محاربوى را ۵ ماه قبل آغاز نموده اند. گرچه که قرار اظهارات قوماندان هاى امريکايى هنوز هم موانع سادۀ لوجيستکى چون تعليمات طرز ذخيره نمودن آب تا چالش هاي بزرگ ترى چون انضمام آنان در اردوى ملى، باقى مانده است.

اما اين پروگرام نقطۀ روشنى در مساعى براى تعليم و تربيه نيرو هاي امنيتى افغانستان ميباشد زيرا اردوى تعليم داده شده از جنبه هاى اساسى ستراتيژى ناتو و امريکا براى با ثبات ساختن افغانستان است. و تعليم و تربيۀ نيرو هاى امنيتى با کمبود هزاران مربى و عسکر و لوازم، به کندى به پيش ميرود.

روزنامۀ واشنگتن پوست ادامه ميدهد که اين طرز عمل قرار اظهارات قوماندان هاى امريکايى، براى نيرو هاى خاص امريکا دور نمايى از آزادى را به ارمغان مي آورد. زيرا چندين سال است که اين نيرو ها در افغانستان ميباشند يعنى همواره ۲۰۰ تن از نيرو هاي خاص و تعدادى از پرسنول حمايوى هميشه در افغانستان بوده و در بسيارى اوقات تيم هاي ۱۲ نفره از آنان به همرايى اردوى ملى افغانستان در ولسوالى هاى پر تشنج مشغول عمليات ميباشند.

روزنامۀ واشنگتن تايمز ميگويد کماندو هاى افغان در ولايت پر آشوب خوست و ديگر مناطق متشنج، نقش محدود ولى اساسى دارند. آنان رهبران تندروان، تمويل کننده گان آنان و بم سازان را در مرحلۀ اول ستراتيژى پاکسازى دشمن، يا بقتل مى رسانند و يا اسير ميگيرند. که البته ضرورت داشتن نيرو هاى کماندوى افغان از سال ۲۰۰۶ تا به حال که حملات انتحارى و بم گذارى کنار جاده ها در افغانستان افزايش يافته است، بيشتر محسوس ميباشد.

واشنگتن پوست ادامه ميدهد که براى انتخاب شدن در تيم کماندو، عساکر اول بايد امتحان داده و بعد ۱۲ هفته تمرينات دقيق و اوليه را در کمپى در جنوب کابل فرا گرفته و بعد به يکى از پنج قول اردوى افغانستان وظيفه دار ميشوند. و از آنجا تمرينات دورۀ شان بنوبت هاى مختلف با نيرو هاي خاص امريکا شروع ميشود که هربار شش هفته تمرينات و عمليات ميباشد.

روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسد تمرينات و يونيفورم مجهز قواى کماندو بر ديگر نيرو هاي امنيتى برترى دارد. مثلاً اگر يک عسکر عادى اردوى ملى در جريان تمرينات ۶۰ دور نشانه گيرى نمايد، يک کماندو ۶ هزار بار نشانه گيرى ميکند.

کماندو هاي افغان با ديدن فلم هاى عمليات خود از پيروزى هاى خود مفتخر شده و از اشتباهات خود مي آموزند. معاش ماهوار کماندو ها هم نسبت به عساکر عادى اردو ۵۰ دالر بيشتر بوده و مقدار جيره غذاى شان هم بيشتر ميباشد.

واشنگتن پوست از موفقيت هاي کماندو ها تذکر داده و مينويسد که در ماه دسمبر ۲۰۰ کماندو در خوست ۵ هدف را مورد حمله قرار داده و ۱۸ بم ساز را بدون شليک حتى يک گلوله به اسارت گرفتند. و در نهم فبروى کماندو ها موفق به دستگيرى ملا نصرالله رهبر طالبان در منطقۀ (صبه ري) شدند که يکى از مسئولين حملات بر نيرو هاى امريکايى بود.

واشنگتن پوست مينويسد با وجوديکه افغانها براى همچو عمليات نقش بهترى دارند زيرا به منطقه و زبان و عرف و عادات آشنايى دارند ولى هنوز چيز هاى زيادى است که بايد بياموزند. و در حال حاضر اين قوا براى حمل و نقل و حمله به هليکوپتر هاى امريکايى و اطلاعات استخباراتى و ديگر حمايت هاى نيرو هاى امريکايى ضرورت دارند. و مشاورين امريکايى ميگويند در حال حاضر چالش بزرگ آن مدغم نمودن کماندو ها با اردوى ملى و آگاه نمودن اردوى از اهميت اين قواي خاص ميباشد.

واشنگتن پوست در اخير مقاله مينويسد که هدف نهايى فرستادن اين کماندو ها به غند هاى اردو براي تمرين دادن اردو ميباشد. و براى نيرو هاي خاص امريکايى کلاه سبزان که چندين دور در افغانستان خدمت نموده اند اين اميدوارى را ميدهد که با موجوديت کماندو هاى ورزيده افغان، آنان بتوانند به کشور شان برگردند.

ولى قرار اظهارات يکى از قوماندان هاى امريکا هنوز راه درازى براى اينکار باقى است.

XS
SM
MD
LG