لینک های دسترسی

يک عضو پارلمان اسرائيل در قضیهء فساد اداري محکوم شد.


يک محکمۀ اسرائيل يک عضو آرتوداکس افراطي پارلمان را بخاطر فساد اداري و تقلب در عهدۀ سابقش در حکومت به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده است.

قبلاً در ماۀ جاري شلومو بنيزري، يک عضو حزب شاس در پارلمان در قضيۀ اخذ رشوه از يک سرمايه دار در اثناي خدمتش در يک عهدۀ عاليرتبۀ حکومت بين سالهاي ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ گنهگار خوانده شده بود.

اين محکمۀ بيت المقدس بينيزري را به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده حکم نمود که ۲۳ هزار دالر جريمۀ نقدي بپردازد.

بينيزري به تعقيب اين حکم به راديوي اسرائيل گفت که بيگناه است. يک سخنگوي او گفت که استيناف طلب ميشود.

حزب شاس يک عضو کليدي ائتلاف حاکم حکومت ايهود اولمرت صدراعظم است.

XS
SM
MD
LG