لینک های دسترسی

ماموریت های ناسا یا اداره ماموریت فضائی امریکا، در سال های 2007 و 2008


ناسا یا مرکز ماموریت فضائی امریکا در سال 2007 اقدام به چندین ماموریت فضائی نمود، تا معلومات بیشتر در مورد کره ء زمین حاصل کند.

پال سیسکو از صدای امریکا معلومات بیشتری در مورد فعالیتها و اکمال ماموریتهای فضائی سال 2007 و اینکه در 2008 چه انتظاراتی باید داشت، تهیه نموده است.

سفینه موسوم به فینیکس در آگست سال 2007 پرتاب شد که انتظار میرود در ماه می 2008 به سیاره ای مریخ برسد.

اگر همه چیز طوریکه طرح شده است جریان یابد، فینیکس در سطح سیاره سرخ یعنی مریخ، خواهد نشست و در ظرف چند روز معلومات حاصله را از قطب مریخ به زمین خواهد فرستاد.

روبات یا ماشین خود کار فینیکس مطالعات فضائی را در سطح مریخ انجام میدهد و حتی به حفر سطح مریخ میپردازد، و همچنان شواهدی را در مورد مجودیت حیات در آنجا، جمع آوری میکند.

همچنان، در ماه می، رصد خانه ای مرکز فضائی موسوم به چندرا توجه اش را روی کشف ستاره ای درحال ازبین رفتن مبذول داشت. و بدین وسیله انفجار ستارگانی را شاهد بود که روشنی آنها ملیونها چند روشنی آفتاب بوده و در کهکشانیکه 240 ملیون سال نوری از زمین فاصله دارد، مطالعه شده است.

انجنیران مرکز فضائی، آزمایشاتی را روی طرز عملکرد سفینه های فضائی با کمترین صدا، کمترین مصرف و اجراآت عالی انجام داده اند که درآینده ممکن از آنها منحیث وسایط نقلیه ای فضائی استفاده گردد.

به ماموریتهای فضائی ماههای جون، آگست ، سپتمبر و اکتوبر سال 2007 توجه بیشتری صورت گرفت. سه ماموریت تعیمر دوباره در بخشهای تخریب شده از داخل مرکز بین المللی فضائی، قابلیت عملکرد این ماموریتها را انکشاف داد.

ماموریت مهمتر و سریعتری ماه دسمبر این مرکز با سفینه ای موسوم به اتلانتیس معطل قرار داده شد.

XS
SM
MD
LG