لینک های دسترسی

منشی عمومی ملل متحد - رهبری برنامه جمع آوری یک کمک نقدی 755 ملیون دالری


بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، تلاش ها برای جمع آوری یک کمک نقدی 755 ملیون دالری را رهبری می نماید.

بان کی مون گفت ملل متحد یک قوه عالی رتبه اجرای عملیات را ایجاد خواهد کرد که برای توقف کمبود مواد خوراکه و قیم روبه افزایش مواد خوراکه می باشد که تهدیدی برای دفع موج مرتبط به بحران درسرتاسر جهان است.

بان کی مون که این قوه را رهبری خواهد کرد گفت این گروه به یک سلسله اقدامات برای یک دوره متوسطه وطولانی موافقه کرده اند که اولیت نخست آن برطرف نمودن یک کمبود 755ملیون دالری نقدی برای برنامه جهانی خورکه می باشد.

او در پایتخت سویس به خبرنگاران گفت "بدون تهیه وجه برای این احتیاجات عاجل، ما دوباره با خطر افکار گرسنگی گسترده، سوء تغذی و نا آرامی های اجتماعی درمقیاس بی سابقه مواجه خواهیم شد."

او گفت حتی اگر این کمبود برطرف گردد، احتمالا پول بیشتر ضرورت است. آقای بان کی مون بعد از جلسه اش در جنف گفت قیم بلند مواد خوراکه می تواند یک موج بحران مرتبط را دفع نماید که تجارت، رشد اقتصاد و پیشرفت اجتماعی و حتی امنیت سیاسی درسرتاسر جهان از آن متاثر خواهد شد.

منشی عمومی ملل متحد گفت این افزایش قیم متحیر کننده بوده است به طور خاص قیم برنج از 400 دالر درهر تن طی چند هفته گذشته به بیشتر از 1000 دالر رسیده است.

آقای بان کی مون عواملی را به افزایش قیم مورد انتقاد قرار داد که یک گرایش جدید استفاده از مشتقات مواد سوختی نباتی از محصولات خوراکی شامل آنها است.

XS
SM
MD
LG