لینک های دسترسی

نمايندگان دلاي لاما بروز شنبه با مقامات چيني  مذاکره ميکنند.


قرار است نمايندگان دلاي لاما، رهبر روحاني تبت بروز شنبه بمنظور کاهش تشنج در تبت، با مقامات چيني مذاکرات غير رسمي را براه اندازند.

يک بيانيۀ امروزي دفتر دلاي لاما در مورد اينکه اين مذاکرات چه وقت و در کجا داير خواهد شد، جزئياتي ارائه نکرد ولي مقامات حکومت تبعيدي تبت تائيد نمودند که اين هيئت قبلاً به هانگ کانگ مواصلت کرده است.

بيانيه مشعر است که دو نمايندۀ دلاي لاما، نگراني عميق او را در مورد چگونگي برخورد چين با احتجاجات در تبت و ساير مناطق تبتي چين ابراز خواهند کرد. اين نمايندگان همچنان در مورد چگونگي ايجاد صلح در منطقه پيشنهاداتي را عرضه خواهند نمود.

دو جانب در گذشته چندين بار ملاقات نموده اند ولي در روابط شان بهبود چنداني بميان نيامده است. اين ملاقات اولين تماس رسمي بين نمايندگان دلاي لاما و حکومت چين از زمانيست که احتجاجات تاريخ ۱۴ مارچ در لاسا خشونت بار گرديد و بساير مناطق چين سرايت کرد.

XS
SM
MD
LG