لینک های دسترسی

کشفیات تازه در مورد سگرت و سرطان


سه تيم مستقل پژوهشگران (جين) هاي را کشف نموده اند که تشريح ميکند چگونه کسانيکه سگرت ميکشند، دچار سرطان ميگردند و چرا آنانيکه هيچگاه سگرت نکشيده اند نیز مبتلا به سرطان ميشوند.

محققين ميگويند اين کشفيات ميتواند برای جستجويى راه هاي جلوگيرى و معالجۀ يکى از کشنده ترين سرطان ها کمک نمايد.

سه تيم از دانشمندان در ايالات متحده، فرانسه و آيسلند با بررسى (دى ان اى) هزاران تن از سگرت کشان سفيد پوست و اروپايى هايکه سگرت کش نبوده و به سرطان شش دچار نيستند، در جستجويى (جين) هاى اند که به سگرت کشيدن مرتبط ميشود.

پژوهشگران سه (جين) مغاير را شناسايى نموده اند که اگر به ارث برود، امکان خطر سرطان شش را از ۳۰ تا ۸۰ در صد، نظر به کسانيکه اين (جين) را ندارد، افزايش ميدهد.

در حاليکه کشيدن سگرت از عاملين درجه اول براي سرطان شش ميباشد، فقط ۱۵ در صد از معتادان به سگرت به اين مرض دچار ميگردند که اين هم يکى از دلايلى است که داکتران را متوجه (جين) موجوده در بدن آن مريضان ميسازد.

(مارک لاتروپ) يکى از نويسندگان اين سه مطالعه ميگويد قراريکه معلوم ميشود بسيارى از (جين) هاى ديگر هم در مبتلا شدن به سرطان شش نقش دارند که تا به حال شناسايى نشده اند.

محققين ميگويند سگرت کشانيکه جين هاي گروهى و مکمل را به ارث ميبرند ۲۳ فيصد خطر مبتلا شدن به سرطان شش در آنان بيشتر ميشود.

در هر سه اين مطالعات، پژوهشگران دريافتند که ارتباطى بين سگرت کشيدن و نيکوتين وجود دارد.

-------------------------------

طبق یک مطالعه اخیر، زندگی خوب و سالم پس از ازدواج، برای فشار خون افراد مفید ثابت شده و تحقیقات دیگر، افراد مزدوج را نسبت به افراد مجرد صحتمند تر نشان داده است.

هالت لنستد، يک تن از استادان مطالعاتي که توسط هالت لنستد انجام يافته در آن ۲۰۴ فرد متأهل و ۹۹ فرد مجرد مورد مطالعه قرار گرفته است.

بيشتر اين افراد سفيد پوست بوده و تا هنوز روشن نيست که نتايج مشابه برای ساير گروه های قومی نيز صدق ميکند و يا خير.

رضا کاران اين تحقيقات با وسايلی مجهز گرديدند که فشار خون شانرا در مقطع های مختلف زمانی ثبت ميکرد.

شاملين متأهل اين تحقيقات، همچنان سوالاتی را در مورد زنده گی به اصطلاح زناشويی، خانه پری نمودند. اين تحليل دريافت نمود که رضائيت بيشتر از زنده گی زناشويی و سازش هاييکه بين زوج ها گزارش شده بود، در ۲۴ ساعت، فشار خون شان بطور اوسط در جريان روز پايينتر بود.

اما زوج هاييکه رضاييت کمتر از زنده گي زناشويي گزارش دادند فشار خون شان از افراد مجرد بالاتر دريافت گرديد.

در بين اين زوج ها فشار خون بطور متوسط ۵ واحد بالاتر از حالت عادي دريافت شده است که يک علامۀ هشدار دهنده ميباشد.

کمتر مطالعات در مورد خطر فشار خون بلند کيفيت حالت زناشويي را مورد تحليل قرار داده اند و بيشتر مطالعات حالت مدني را مورد تحقيق قرار داده اند.

داکتر براين بيکر يک استاد پوهنتون امراض رواني در تورنتوي کانادا ميگويد که اين نقطه قابل درک است که تأثير کيفيت زنده گي زناشويي بالاي فشار خون از حالت مدني بسيار مهمتر است.

XS
SM
MD
LG