لینک های دسترسی

امريکايي ها بيشتر از آنچه فکر ميشود ميخوابند. شما چطور؟


خواب کافي و مناسب که يکي از ضروريات مهم صحت جسمي و رواني ميباشد در نزد يکعدۀ از مردم بطور لازم آن ميسر نيست و اختلالاتي در خواب باعث بروز تشوشات صحي ديگر شده ميتواند.

محققين اين برداشت را که مردم در امريکا استراحت نميکنند به آزمون گرفته اند. بر اساس يک تحليل احصاييه هاي حکومت، مردم امريکا آنقدر که فکر ميشد، از خواب کافي محروم نيستند. آنها در حقيقت درين روز ها نسبت به چند سال پيش، بيشتر ميخوابند.

جان روبنسن يک کارشناس علوم اجتماعي در پوهنتون ايالت مريلند که اين تحقيقات رهبري نموده است ميگويد شمار زيادي از امريکاييان بسيار کار ميکنند، اما اکثر آنها به نظر نميرسد که کمتر خواب کنند.

گزارش میگوید امريکايي ها در سال ۲۰۰۵ که احصاييه هاي دقيق در آنسال در مورد خواب در دست است، طور اوسط ۵۹ ساعت در هفته خوابيده اند.

اين رقم سه ساعت، نسبت به سال ۲۰۰۰ بيشتر است. ارقام جديد با همه پرسي هاي که در مورد خواب در امريکا که در سال ۲۰۰۸ صورت گرفت و سالانه توسط بنياد ملي خواب مستقر در واشنگتن براه انداخته ميشود، بطور چشمگيري تفاوت دارد.

در حاليکه شماري زيادي از مردم در ايالات متحده امريکا با مشکلات مختلفه خواب دچار هستند اين بنياد تشخيص و معالجه بهتر را براي مشکلات مربوط به خواب تقاضا ميکند.

کارشناسان ميگويند که اين تفاوت نحوه و ميتود مورد استفادۀ اين دوگروه را بيان ميدارد.

سروي بنياد خواب امريکا از امريکاييان ميخواهد تا زمانيرا واقعاً خواب نموده اند تخمين کنند.

برخلاف تحليل مريلند از ارقام پيچيدۀ ايکه ادارۀ احصاييه امريکا براي وزارت کار امريکا جمع آوري ميکند استفاده نموده است. درين شيوه افراد بايد هر دقيقۀ خواب شانرا در روز گذشته حساب دهند.

XS
SM
MD
LG