لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: امريکا در نظر دارد سال آينده،  ۷۰۰۰ عسکر اضافى به افغانستان اعزام دارد


روزنامۀ نيويارک تايمز مينويسد: مامورين حکومت بوش ميگويند وزارت دفاع امريکا، در نظر دارد در سال آينده، ۷۰۰۰ عسکر اضافى را به افغانستان اعزام نمايد، تا به اين ترتيب کمبود عساکر ناتو را جبران نمايد.

روزنامۀ نيويارک تايمز مينويسد اين مامورين ميگويند با اين اقدام تعداد مجموعى عساکر امريکايى در افغانستان به تقريباً ۴۰ هزار نفر خواهد رسيد.

اين رقم بيشترين تعداد عساکر در شش سال اخير و آغاز جنگها ميباشد. و البته اينکار مستلزم اخراج نيرو هاي بيشتر از عراق خواهد بود.

روزنامه میگوید که اين طرح که در هفته هاي اخير آغاز شد، نتيجه گيرى از عدم توانايى و يا عدم علاقه ناتو براى فرستادن نيرو هاى بيشتر به افغانستان ميباشد. در افغانستان، حکومت حامد کرزى با تهديد فزايندۀ از جانب طالبان و بقاياى القاعده روبرو است.

روزنامۀ نيويارک تايمز ميگويد که با افزايش تعداد عساکر امريکايي در افغانستان، سهم امريکا در بين نيرو هاى خارجى در آنکشور از نيم حصه بر دو بر سه حصه خواهد رسيد که به گفتۀ يک مامور ارشد دولتى، آنرا امريکايى سازي جنگ خواهد بود.

يک عضو ارشد ناتو که نخواست نامش فاش شود، گفت: چند کشور عضو ناتو وعده فرستادن ۲۰۰۰ عسکر را نموده اند، در حاليکه قوماندان هاى ارشد در افغانستان ميگويند آنان به ۱۰۰۰۰ نيروى اضافى ضرورت دارند.

روزنامه مینگارد از قول اين عضو ناتو ميگويد، يگانه کشوريکه در حال آمادگى ارسال نيرو ها به افغانستان است فرانسه است، که ۷۰۰ عسکر خود را اعزام خواهد داشت. وى گفت که تعداد محدود ديگر هم بزودى اعزام خواهند شد.

مامورين اشاره نموده اند که تا به حال کدام طرح رسمى براي فرستادن عساکر اضافى به افغانستان، به وزارت دفاع و يا قصر سفيد ارائه نشده است. تصميم نهايى بدوش رئيس جمهور است و تصور نميرود که آقاى بوش اين پيشنهاد را رد نمايد.

روزنامۀ نيويارک تايمز مينويسد که مدتهاست آقاى بوش با انتقادات در مورد جنگ عراق مواجه است. منتقدين ميگويند جنگ عراق منجر به عدم توجه به تهديد القاعده در افغانستان شده است، و ديموکرات ها و حتى جمهوريخواهان، حمايت خود را به توجه بيشتر به افغانستان ابراز داشته اند.

بقول روزنامۀ نيويارک تايمز، در حال حاضر در حدود ۶۲ هزار نيروى خارجى در افغانستان موجود است. که ۳۴ هزار آن امريکايى اند. اين تعداد نسبت به سال ۲۰۰۵ که تعداد قواى امريکا در افغانستان ۲۵ هزار عسکر بود، افزايش يافته است.

XS
SM
MD
LG