لینک های دسترسی

در اثنای اعتصاب مخالفين تحت رهبری حزب الله در لبنان، تصادماتی رخ داد


احتجاج کنندگان مربوط مخالفين حکومت، تحت رهبري حزب الله با پشتيبانان حکومت بهره مند از حمايت غرب در حالي تصادم نمودند که يک اعتصاب يک بخش بزرگ بيروت را فلج ساخت.

شاهدان عيني ميگويند امروز دو جانب دست به تبادلۀ آتش زده و بر همديگر سنگ پرتاب ميکردند.

آنها ميگويند که يک بم دستي که در داخل اجتماع مردم پرتاب شده بود، دو عسکر و سه نفر ملکي را خفيفاً مجروح ساخت.

قواي امنيتي بمنظور جلوگيري از تصادمات در جريان اعتصاب کارگران مخالف حکومت، گماشته شده بودند. اين کارگران خواستار مزد بيشتر هستند.

پشتيبانان حزب الله اين اعتصاب را براه انداخته، جاده ها را در بيروت مسدود کرده و به تايرهاي موتر آتش زدند.

آنها همچنان راۀ ميدان هوائي بين المللي بيروت را مسدود کردند که باعث تاخير و فسخ شدن ۳۲ پرواز گرديده است.

XS
SM
MD
LG