لینک های دسترسی

مدڤيديڤ بحيث رئيس جمهور جديد روسيه حلف وفاداری ياد کرد


ديميتري مدڤيديڤ، طي مراسم مجللي در قصر کرملين، بحيث رئيس جمهور جديد روسيه حلف وفاداري ياد کرد.

مدت کوتاهي بعد از ان، او مربي و سلف خود، ولاديمير پوتين را بحيث صدر اعظم تعيين نمود و سر اسقف الکسي، رهبر کليساي آرتوداکس روسي مراسم مذهبي را بجا آورد.

توقع ميرود پارلمان روسيه، که در آن پيروان آقاي پوتين اکثريت دارند، نامزدي پوتين را تائيد کند.

رئيس جمهور جديد ۴۲ سالۀ روسيه طي يک بيانيۀ شش دقيقه اي گفت روسيه مکلف است که احترام حقيقي را بقانون برآورده سازد.

او گفت يک نظام عدلي انکشاف يافته بايد تهداب انکشاف اقتصادي و اجتماعي باشد. جبهۀ مخالف حکومت روسيه از عمليۀ انتخابات ماۀ مارچ، که آقاي مدڤديڤ را با اکثريت آرا پيروز ساخت، شديداً انتقاد کرده است.

منتقدين خاطر نشان ميسازند که ميخائيل کسيانوف، صدر اعظم و گري کسپروف، قهرمان سابق شطرنج، دو کانديدي که برياست جمهوري مدڤديڤ تهديد جدي بودند، باساس تکنيکي از کانديدا مرحوم ساخته شدند.

XS
SM
MD
LG