لینک های دسترسی

رهبر حزب الله: سرکوبي توسط حکومت لبنان، اعلام جنگ است


حسن نصرالله، رهبر حزب الله ميگويد سرکوبي فعالين حزب الله توسط حکومت لبنان بمثابۀ اعلام جنگ است.

نصرالله امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي گفت در قبال تصميم روز چهارشنبۀ حکومت مبني بر تحقيق شبکۀ مخابراتي او، کشور بيک مرحلۀ جديد داخل گرديده است.

حکومت همچنان تصميم گرفته است تا رئيس امنيت ميدان هوائي را بخاطر ارتباط ادعا شدۀ او با حزب الله تبديل کند.

در عين زمان، تصادمات بين قواي حزب الله و حکومت امروز در حالي تشديد شد که حکومت همۀ پروازها را از ميدان هوائي بين المللي بيروت متوقف ساخت.

طرفداران جبهۀ مخالف تحت رهبري حزب الله در لبنان به احتجاجات ضد حکومت ادامه داده راه هاي ميدان هوائي و ساير راه ها را در بيروت بوسيلۀ تايرهاي سوخته و ساير موانع مسدود کردند.

بروز چهارشنبه جنگ هاي خياباني بين افراد مسلح حزب الله و پشتيبانان ائتلاف حاکم بهره مند از حمايت غرب مشتعل گرديد. حد اقل ده نفر وقتي مجروح شدند که دو جانب در بخش هايي از بيروت دست به تبادلۀ آتش زدند.

XS
SM
MD
LG