لینک های دسترسی

ايالات متحده ۱۸۰۰۰ سند ذروي کورياي شمالي را دريافت کرد.


مقامات ايالات متحده ميگويند در نظر دارند ۱۸ هزار سند پروگرام ذروي کورياي شمالي را که پيونگ يانگ بيک نمايندۀ امريکا تسليم کرد، مورد ارزيابي قرار دهند.

کيم، آمر امور کوريا در وزارت خارجۀ ايالات متحده با صندوق هاي حاوي اين اسناد که کار ۲۰ سالۀ کورياي شمالي را در قسمت غني سازي پلوتونيم توضيح ميکند سرحد را عبور کرده و به کورياي جنوبي مواصلت نمود.

قرار است کيم همراه با اين اطلاعات، بروز دوشنبه بواشنگتن بازگردد.

يک هيئت پنج عضوي تحت رهبري کيم بروز پنجشنبه جهت مذاکره بمنظور قانع ساختن کورياي شمالي براي اعلام کامل فعاليت هاي ذروي اش به پيونگ يانگ وارد شد. در بدل آن، ايالات متحده مواد غذائي و ساير کمک را به آن کشور فقير تعهد نمود.

XS
SM
MD
LG