لینک های دسترسی

در احتجاجات محصلين در بنگلاديش بيشتر از ۱۰۰ نفر مجروح شدند.


امروز در تصامات بين محصلين و پوليس در داکه، پايتخت بنگلاديش، بيش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند. محصلين بخاطر مرگ يک همصنفي شان در يک تصادم بس احتجاج ميکردند.

پوليس ميگويد محصلين انستيتوت پوليتخنيک در منطقۀ صنعتي تيج گاون راه ها را مسدود کردند. مظاهره چيان تايرها را سوزانيده و سنگ پرتاب کردند و پوليس گلوله هاي رابري و گاز اشک آور شليک نمود.

مقامات در انستيتوت از محصلين تقاضا کردند تا ليليه هاي شان را ترک کنند.

محصلين ديشب وقتي يکي از همقطاران شان در نزديک يونيورستي قرباني يک حتدثۀ ترافيکي گرديد، دست بمظاهرات خياباني زدند. احتجاج کنندگان فوراً به بسي که در تصادم سهم داشت آتش زده و چند موتر ديگر را خساره مند ساختند. پوليس متعاقباً آنها را پراگنده ساخت.

XS
SM
MD
LG