لینک های دسترسی

احتمال دارد زمبابوي دور دوم انتخابات رياست جمهوري را بتعويق اندازد


کميسيون انتخابات زمبابوي ميگويد نميتواند دور دوم انتخابات بين رابرت موگابي رئيس جمهور و مورگن چينگراي، رقيب او را تا دو هفتۀ ديگر که قانون حکم ميکند، داير سازد.

جورج چيويشي، رئيس کميسيون انتخابات طي تبصره اي که در نشريۀ دولتي سندي ميل منتشر شده ميگويد احتمال دارد مقامات دور دوم انتخابات را بتعويق بياندازد.

اما نشريه از قول او مينويسد که آن کميسيون ميخواهد که انتخابات را بزودي ممکن داير سازد. آقاي چينگراي بروز شنبه اعلام کرد که در دور دوم انتخابات اشتراک مينمايد و گفت که اين راي گيري بايد تا تاريخ ۲۴ مي داير گردد.

او گفت که ناظرين در انتخابات حاضر باشند، و حضور قواي حافظ صلح منطقوي را خواستار گرديد.

وزير عدليۀ زمبابوي هرنوع شرايط را رد کرده ميگويد که انتخابات در چهارچوب قوانين انتخابات کشور برگزار ميگردد.

XS
SM
MD
LG