لینک های دسترسی

خروج حزب مسلم ليگ ازحکومت ائتلافي پاکستان - نظر یک تن از استادان پوهنتون جان هاپکنز


پروفيسور حسن عسکر رضوي، استاد فاکولته مطالعات بين الملي پيشرفته در پوهنتون جان هاپکنز، وضع سياسي پيش آمده در پاکستان را يک انکشاف منفي براي ثبات و آينده سياس آن کشور مي خواند.

او ميگويد همکاري بين دو حزب، با در نظر داشت گذشته رقابت بين شان، اساساً ازهمان شروع مورد شک بود. او میگوید صرف يک رويداد کافی بود تا اين همکاري از بين برود.

پروفيبسور رضوي ميگويد وزراي خارج شده از از کابينه بازهم از حکومت حمايت خواهند کرد و حزب مردم پاکستان نيز هر گونه سعي را براي برگردانيدن وزراي حزب نواز شريف به حکومت بخرچ خواهد داد.

همچنان سعي خواهد شد براي اعاده قضات برطرف شده، طرفين بيک راه حل برسند. پروفيسور رضوي اظهار ميدارد که موقف اتخاذ شده حزب مردم پاکستان برهبري زرداري، نزديک به حزب پرويز مشرف بوده و اين انتباهات را ميدهد که بين طرفين قبلاً توافق وجود داشته است.

يکدسته ميگويند که با وضع پيش آمده، آقاي زرداري خواسته است خود را از عاوي مزيد بمقابل خود نجات بدهد که درعهد پرويز مشرف قسماً بدان مواجه شد.

اما اين امر به گفته پروفيسور رضوي چندان محتمل بنظر نميرسد؛ زیرا حزب مربوط او حکومت را بدست دارد و عليه زرداري براي محاکمه شدنش راي نخواهد داد.

تعداد ديگر بدين عقيده اند که از انکشاف فعلی در پاکستان، شخص رئيس جمهور مشرف که تا حال بطور فزاينده در حاشيه قرارداشته و خطر هر چه بيشتر را براي بقاي خود ميديد، اکنون مفاد حاصل میکند.

XS
SM
MD
LG