لینک های دسترسی

هند بخاطر گلوله باري در کشمير بر پاکستان احتجاج کرد


مقامات نظامي هند بخاطر يک واقعۀ گلوله باري از فراز سرحد کشمير که ازان شديداً محافظت ميشود، پاکستان را بتخطي از آتش بس متهم ميکنند.

اسلام آباد اين موضوع را تکذيب ميکند که قواي آن کشور از فراز خط کنترول که عساکر هند و پاکستان را در قلمرو مورد منازعۀ دو کشور جدا ميسازد، گلوله باري کرده باشند.

هند ميگويد قواي آن کشور در واقعۀ امروزي دست به آتش متقابل نزد و تلفاتي هم وارد نشده است. يک گزارش از کشمير هند حاکيست که در حدود ۶۰ مرمي از فراز سرحد در يک منطقه در ۱۷۰ کيلومتري سري نگر شليک گرديده بود.

مامورين نظامي هند و پاکستان، هردو، در نظر دارند جلسه اي را جهت بحث روي اين واقعه داير کنند.

XS
SM
MD
LG