لینک های دسترسی

انتخابات: هیلری کلینتن در ایالت ویست ویرجینیا پیروز گردید


با وجود آنکه تحلیلگران میگویند پیروزی کلنتن در برابر پیشروی سناتور اوباما، ضعیف بنظر میرسد، با آنهم سناتور دموکرات هیلری کلینتن، بر رقیبیش اوباما در انتخابات مقدماتی ایالت شرقی ورجنیای غربی پیروز گردید.

سناتور کلنتن به حامیان مسرور خود در ورجنیای غربی گفت او مبارزه را برای بدست آوردن نامزدی ریاست جمهوری ترک نخواهد کرد.

او گفت: "من اکنون بیشتر از هر زمان دیگر برای ادامه مبارزه مصمم هستم."

اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که این پیروزی بمشکل میتواند در مسیر مبارزات بزرگ اوباما، مشکلی ایجاد نماید.

پیروزی مبارزات روز سه شنبه کلنتن در ایالتی بدست آمد که در آن رأی دهندگان را امریکائیان سفید پوست و کارگران تشکیل میدادند.

درعین حال، سناتور مککین در ایالت غربی واشنگتن بروز سه شنبه بمبارزات انتخاباتی پرداخت. وی اوباما و کلنتن را بخاطر تأخیر در اشتراک شان در مبارزه برای حفاظت محیط، متهم کرد.

مککین ماموریت در قسمت پوشش گازهای گلخانه یی را اجباری اعلام نمود که یک قدم برجسته از پالیسی های رئیس جمهور بش میباشد.

XS
SM
MD
LG