لینک های دسترسی

بنگله ديش - تصویب قوانين شديد ضد دهشت افگنی


حکومت مؤقت بنگله ديش که از جانب اردو حمايت ميشود، قوانين جديد و شديد ضد دهشت افگني را تصويب نموده که بر حسب آن بر عمال اعمال دهشت افگني حکم اعدام صادر خواهد شد.

مامورين امروز دوشنبه گفتند که شوراي مشاوران اين قانون جديد را بروز يکشنبه جهت مبارزه بهتر عليه اعمال دهشت ا فگني به تصويب رسانيدند.

قانون مبارزه عليه دهشت افگني، دهشت افگني، عمل تهديد به حاکميت، وحدت، تماميت و امنيت بنگله ديش و يا ايجاد ترس و وحشت همگاني، تلقي ميشود.

اختطاف، تهديد به مرگ، تجاوزات جسمي و قتل همه اين اعمال را نيز ميتوان بحيث اعمال دهشت افگني قلمداد کرد. تحت قانون جديد هرکسي که دست به اعمال دهشت افگني بزند، به سه تا بيست سال حبس شده يا يا حکم اعدام روبرو خواهد شد.

بنگله ديش مسوده اين قانون را بعد از آن روي دست گرفت که با يک سلسله حملات دهشت افگني در سالهاي اخير روبرو شد.

XS
SM
MD
LG