لینک های دسترسی

حقوق بشر خواستار اعادهء عضویت ملالی جویا در پارلمان


ناظرين حقوق بشر مي گويند که ولسي جرگه بايد ملالي جويا نمايندهٌ منتخب مردم ولايت فراه را دوباره به وظيفه برگردانند.

بتاريخ بيست و يکم ماه مي سال ۲۰۰۷ مجلس سفلي پارلمان افغانستان يا ولسي جرگه راي داد تا ملالي جويا را به اتهام اهانت به پارلمان برطرف نمايد.

برطرفي جويا بعد از آن صورت گرفت که وي در يک مصاحبهٌ تلويزيوني، پارلمان افغانستان را به طويلهٌ حيوانات مقايسه نمود.

ملالي به ناظرين حقوق بشر گفت سخنان وي از متن حزف گرديده بود. وي گفت در سخنان خود پارلمان را به دو گروه تقسيم نموده بود. يک عدهٌ که طرفدار اصول دموکراسي بودند و به اين راه تلاش مي ورزيدند، و عدهٌ ديگري که مي خواستند آنها را تخريب نمايند. از اينرو آنها براي مردم افغانستان کمتر از حيوانات طويله خدمت مي کردند.

ملالي جويا پس از اين اظهارات تا کنون چندين بار از طريق نامه و تيلفون به مرگ تهديد شده است، و در حال حاضر در خفا زيست مينمايد.

برد ادمز، آمر گروه ناظرين حقوق بشر در آسيا مي گويد، افغانستان ماه آينده مليارد ها دالر را از کشور هاي اعانه دهنده تقاضا مينمايد و خود را کشوري معرفي مينمايد که دموکراسي در آنجا اعاده گرديده است.

وي مي افزايد اگر ملالي جويا بخاطر حق آزادي بيان خود و بخاطر اظهار نظر خود هنوز هم در حالت تعليق قرار داشته باشد، و از يکجا بجاي ديگر در حالت خفا قرار داشته باشد، و حکومت هيچ کاري در زمينه انجام ندهد، پس اين حالت چگونه بيانگر دموکراسي و موجوديت حقوق بشر در آنجا شده ميتواند.

ملالي جويا يک فعال حقوق بشر بوده و نظريات خود را در مورد جنگ سالاران و قاچاقبران مواد مخدر هميشه بصورت آشکار بيان داشته است. وي که بيست و نه سال دارد، جوانترين عضو ولسي جرگهٌ افغانستان ميباشد.

در ماه اپريل سال ۲۰۰۸ وزارت داخله افغانستان از دادن پاسپورت به ملالي جويا امتناع ورزيد، و اسمش را در فهرستي علاوه نمود که از افغانستان خارج شده نمي توانند. ملالي در زمينه به محکمه شکايت نمود ولي محکمه تا کنون کاري را انجام نداده است.

برد ادمز مي گويد به عوض ندادن پاسپورت به وي، حکومت افغانستان بايد از پارلمان تقاضا نمايد که وظيفه اش دوباره برايش سپرده شود.

وي مي گويد اين يک امتحان واقعي براي رئيس جمهور کرزي است که به کشور هاي اعانه دهنده نشان دهد که زنان افغان و حتي سخنگويان زن در سياست و اعمار مجدد افغانستان سهيم هستند.

XS
SM
MD
LG