لینک های دسترسی

گروۀ حقوق بشر از محاکم عربستان سعودی انتقاد کرد


يک گروۀ مدافع حقوق بشر مقيم ايالات متحده يک فيصلۀ نظام قضائي عربستان سعودي را مبني بر فسخ اتهامات عليۀ مستخدم يک خدمۀ که بسؤ رفتار معروض شده بود، ظالمانه خوانده است.

گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويد نور مياتي تبعۀ اندونيزيا روزمره لت و کوب ميشد و انگشتان دست و پايش بخاطر تاخير در تداوي گنگرين قطع شده است.

قبلاً در طول هفته يک محکمه در عربستان سعودي بخاطر جراحات مياتي ۶۷۰ دالر غرامات تعيين کرد. اما قاضي همچنان اتهامات عليۀ خانم مستخدم مياتي را بعلت فقدان مدارک فسخ کرد.

خانم مستخدم مياتي قبلاً بجرم سؤ رفتار اعتراف کرده بود و به ۳۵ دره محکوم شده بود. شوهر او اصلاً متهم نشده است.

گروۀ مراقب حقوق بشر تقاضا کرده که يک محکمۀ استيناف عربستان سعودي اين قضيه را ارزيابي مجدد کرده و بر مستخدمين مياتي مجازات شديد وضع نمايد.

XS
SM
MD
LG