لینک های دسترسی

ديموکراسى در افغانستان و پاکستان


(ديويد ميلى بند) وزير خارجۀ بريتانيا، در جلسۀ که از جانب مرکز ستراتيژى و مطالعات بين المللى، در واشنگتن، داير شده بود، سخنرانى نمود.

آقاى ميلى بند که در اين اواخر از افغانستان و پاکستان ديدن نموده است، در مورد دشوارى هاى ديموکراسى، کار ها و پيشرفت ها در اين زمينه در اين دو کشور صحبت نمود.

وزير خارجه بريتانيا ميگويد اهميت ديموکراسى و تشويق ديگران به ديموکراسى بايد در محور مشى خارجى بريتانيا قرار داشته باشد، البته نه بصورت مفکوروى، بلکه بايد بصورت عملى در کشور هاى چون افغانستان و پاکستان پياده گردد.

به گفتۀ آقاى ميلى بند، اين عمل براي آنکشور آزمونى بزرگ خواهد بود. وزير خارجۀ بريتانيا ميگويد که اين دو کشور در صدر اولويت هاى مشى خارجى بريتانيا قرار دارند.

در حاليکه از جمع ده نفر در جهان ۸ تن آنان آرزومند زندگى ديموکراتيک اند، نظريات مختلف در مورد ديموکراسى و اينکه ديموکراسى يک مفکوره و با ارزش هاي آسيايى صدق نخواهد نمود، موجود است.

وزير خارجه بريتانيا ميگويد: «در کشورى چون افغانستان، ۸ مليون نفر، يا ۷۰ در صد از راى دهندگان، در انتخابات راى دادند.»

ميلى بند ميگويد آنچه ميتواند در يک نظام ديموکراتيک مورد بحث قرار گيرد، از يکطرف ميزان حمايت، آسايش و عدالتى است که يک دولت براى باشندگان خود فراهم مينمايد، و از طرف ديگر طرز عمل دولت است که بايد بشکل خدمت گار با مردم رفتار نمايد نه منحيث آمر و حاکم.

وزير خارجۀ بريتانيا ميگويد بدون جوابگويى، بدون انتخابات و يا بدون مطبوعات آزاد و غيره، قوۀ دولت غير قابل رسيدگى و غير قابل جلوگيرى ميباشد.

وى ميگويد ناديده گرفتن اين حالت در جهان عصرى امروز، اساس بى ثباتى يک کشور ميباشد.

ديويد ميلي بند ميگويد دليل آنکه من کشور هاي افغانستان و پاکستان را براي اين بحث خود انتخاب نموده ام آنست که ۸۰۰ هزار برتانوى پاکستانى الاصل در بريتانيا زندگى نموده و اکثريت قضاياى دهشت افگنى که در بريتانيا رخ داده است، به اين جامعه ارتباط داشته است، اين جنبه امنيتى قضيه است.

وى ميگويد با در نظر داشت گذشتۀ مشترک ما با اين ساحه، و طرز ادارۀ ولايتى در مناطق قبايلى پاکستان، خط ديورند و البته در آنطرف سرحد افغانستان قرار دارد که در قرن ۱۹ محور بازى سياسى بزرگ بين بريتانياى کبير و روسيه بود.

وزير خارجۀ بريتانيا ميگويد دليل ايراد اين بيانيه او در واشنگتن آنست که اراده مردم امريکا و حکومت امريکا براى آينده افغانستان و پاکستان نقش مهمى دارد.

وى ميگويد: «ولى اگر ما واقعاً در عزم خود براى ارزش هاى ديموکراتيک راسخ باشيم، به عقيدۀ من وضعيت فعلى هر دو کشور هاى افغانستان و پاکستان، نيازمند توجۀ ما ميباشد.»

وزير خارجۀ بريتانيا ميگويد، پاکستان در ۶۰ سال، هستى سياسى خود، فقط ۲۸ سال نظام مدنى داشته و باقى آن با حکومت ديکتاتورى نظامى مواجه بوده است.

۹ سال وقت گرفت تا روى قانون اساسى در آنکشور موافقه بعمل آمد. وى ميگويد وضعيت در افغانستان بمراتب متزلزل تر است. بعد از سى سال جنگ، حال اين کشور در خط مقدم مبارزه عليه دهشت افگنى قرار دارد.

XS
SM
MD
LG