لینک های دسترسی

بانکي مون: کانفرانس بين المللي نقطۀ عطف در تشديد مساعی کمک به قربانيان توفان بحری نرگس


بانکي مون، سرمنشي ملل متحد ميگويد کانفرانس بين المللي کشورهاي کمک کننده در برما نقطۀ عطفي در تشديد تلاشهاي کمک به قربانيان توفان بحري نرگس پنداشته ميشود.

اين گردهمآئي يکروزه ساعاتي بعد از بازگشت بان کي مون سرمنشي ملل متحد از بازديد مناطق تخريب شدۀ زلزلۀ شديد دوازدهم ماه مي در چين، شروع گرديد.

نمايندگان ۵۰ کشور و مؤسسات خيريه در کانفرانسي در شهر رنگون اشتراک نمودند. برما صدمۀ اقتصادي از توفان بحري نرگس که کمربند زراعتي در آنکشور را تخريب نمود، به يازده مليارد دالر تخمين نموده است.

ايالات متحده بشرط اجازه دادن دخول متخصصين بين المللي جهت ارضيابي وضعيت دران کشور از جانب حکومت نظامي دران کشور وعدۀ کمکهاي عاجل به مصيبت رسيدگان توفان بحري نرگس را نموده است.

آقاي بان بروز جمعه گفت رهبران برما موافقه نموده اند که به تمام کارگران کمک رساني خارجي اجازه دخول خواهند داد تا در فعاليتهاي توزيع اعانات بمردم، کمک نمايند.

XS
SM
MD
LG