لینک های دسترسی

امداد در برما - آزمایش تعهدات حکومت نظامی


ادارات امداد ميگويند که آنها تيم هاي نجات خود را به مناطق آسيب ديده از توفان بحري در برما امروز دوشنبه مي فرستند تا تعهدات حکومت نظامي آنکشور را براي اجازه دادن به مناطقي غير ممنوعه، مورد آزمايش قرار بدهند.

بيش از سه هفته از توفان بحري نرگس که بر دلتاي درياي ايرا وادي برما را صدمه رسانيد ميگذرد و ملل متحد ميگويد که از جمله اي هر چهار نفر از آسيب ديدگان، سه تن آن هنوز هيچگونه کمک و امداد را بدست نياورده است.

توفان بحري نرگس ۱۳۴ هزار نفر را هلاک و مفقودالاثر نمود. بيش از دو مليون نفر ديگر از نبود آب آشاميدني، پناه گاه و خدمات صحي بي بهره ميباشند.

ملل متحد ميگويد که فکر ميکند حکومت نظامي برما به تعهداتش که به کارمندان خارجي امداد براي رسيدن به مناطق آسيب ديده اجازه ميدهد، پابند خواهد بود.

درعين زمان اداره ملل متحد براي کمک به اطفال يا يونيسف ميگويد که سعي دارد حکمروايان نظامي برما را قانع سازد که دو هزار طفل يتيم را در پرورشگاهها دولتي نگزارد.

XS
SM
MD
LG