لینک های دسترسی

يک تاجر امريکائي يک مقدار زياد پول را به صدر اعظم اسرائيل داده است


يک تاجر امريکائي به مستنطقين اسرائيلي گفته است که يک مقدار زياد پول را به ايهود المرت صدراعظم اسرائيل داده است، ولي در بدل آن چيزي از وي انتظار نداشته است.

گواهي را که (موريس تلنسکي) امروز در بيت المقدس داد جزٌ از تحقيقات در مورد ادعاي است که گويا ايهود المرت پول غير قانوني را براي مصارف مبارزات خود و يا رشوه براي اهداف سياسي استفاده نموده است.

تلنسکي گفت قبل از اينکه آقاي المرت در سال ۲۰۰۶ بحيث صدراعظم انتخاب شود، در طول دوازده سال در حدود پنجصد هزار دالر را براي وي داده است.

وي گفت آقاي المرت هميشه پول نقد تقاضا نموده نه چک. تلنسکي گفت پول را از حساب شخصي خودش و از محافل جمع آوري اعانه تهيه نموده و در جريان ملاقات ها در نيويارک و بيت المقدس به آقاي المرت داده است.

وي گفت پول براي مصارف فعاليت هاي سياسي وي بود. او همچنان علاوه نمود که اين رهبر اسرائيل ساعت ها، قلم ها، و سيگار هاي قيمتي را خوش داشت.

XS
SM
MD
LG