لینک های دسترسی

ملل متحد: برما مصيبت رسيدگان توفان بحري را مجبور ميسازد کمپ ها را ترک کنند.


ملل متحد ميگويد حکومت نظامي برما مصيبت رسيدگان توفان بحري ماۀ جاري را مجبور ميسازد کمپ ها پناهندگان را ترک کرده و بقريه هاي تخريب شدۀ شان بازگردند.

شاهدان عيني به هيئت هاي کمک دهندۀ ملل متحد گفته اند که مقامات براي پناهندگان هيچ چيزي جزء چوب بانس و ترپال براي ترميم خانه هاي شان نميدهند.

نمايندگان ارشد ملل متحد اين موضوع را بطور مستقل تائيد نکرده اند که برما مراکز پناهندگان را مسدود ميکند. يک مقام که جريان کمک را انسجام ميدهد، ميگويد چنين انتقال اجباري بمناطق مصيبت زده، کاملاًَ غير قابل قبول است.

يک گزارش از منطقه در خارج رنگون حاکيست که مصيبت رسيدگان توفان بحري از تقريباً ۴۰ کمپ اخراج ميشوند. اين گزارش از قول يک مقام حکومت برما مشعر است که بهتر است آنها بخانه هاي شان بروند زيرا درانجا اوضاع باثبات تر است.

XS
SM
MD
LG