لینک های دسترسی

در حملۀ هاوان به رئيس جمهور صومالیا 'آسيبی نرسيد'


مقامات صوماليا ميگويند عبدالله يوسف، رئيس جمهور در حادثۀ شليک راکت شورشيان بر طيارۀ حامل او حين آمادگي براي پرواز از ميدان هوائي مقديشو، جراحت نبرداشت.

مقامات و شاهدان عيني ميگويند شورشيان حد اقل سه مرمي هاوان را شليک کردند و يک مرمي بر طيارۀ رئيس جمهور اصابت کرد.

گزارش ها حاکيست که حد اقل يک نفر درين حمله مجروح شده است. حسين محمد محمود، سخنگوي رئيس جمهور ميگويد آقاي يوسف متعاقباً بسوي جيبوتي پرواز کرد.

قرار است او بروز دوشنبه با يک هيئت شوراي امنيت ملل متحد ملاقات کند که بمنظور ترويج صلح در افريقا از شش کشور ديدن ميکنند.

جنگجويان اسلاميست يک شورش ۱۷ ماهه را عليۀ حکومت مؤقت بهره مند از پشتيباني ايتيوپيا ميجنگند.

XS
SM
MD
LG