لینک های دسترسی

حزب الله اجساد عساکر اسرائيلی را به اسرائيل مسترد کرد


حزب الله اجساد عساکر اسرائيلي را که در جنگ سال ۲۰۰۶ کشته شده بودند، به اسرائيل مسترد کرده است.

يک مقام ارشد حزب الله ميگويد آن گروۀ مليشياي شيعه بقاياي اجساد چندين عسکر اسرائيلي را که در جنگ سال ۲۰۰۶ بين اسرائيل و حزب الله در لبنان کشته شده بودند، جهت انتقال به اسرائيل به کميتۀ بين المللي صليب سرخ تسليم داده است.

وفيق صفا، يک مامور امنيتي حزب الله اين موضوع را امروز در شهر سرحدي نقوره چند دقيقه بعد از آن اعلام کرد که نسيم نصر، يک مرد لبناني بعد از آزادي از زندان اسرائيل به لبنان مواصلت کرد.

يک عضو کميتۀ بين المللي صليب سرخ بمعيت نصر، بعد از رهائي او از زندان نيتسان در مناطق مرکزي اسرائيل، به لبنان رفت.

او باتهام جاسوسي براي حزب الله شش سال را دران زندان سپري کرده بود. صفا اين موضوع را بطور مستقيم از طريق تلويزيون المنار حزب الله اعلام کرد.

او در کنار يک صندوق نصواري رنگ ايستاده بود که حاوي بقاياي اجساد عساکر بود. در اثناي اين اعلاميۀ تلويزيوني، نصر در پهلوي صفا ايستاده بود.

XS
SM
MD
LG