لینک های دسترسی

مصاحبه اختصاصی مجلۀ شپيگل با حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان


مجلۀ شپيگل آلمان با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان مصاحبۀ اختصاصي انجام داده که در آن مسائل مختلف مربوط به افغانستان مطرح گرديده است.

خبرنگار مجله: جناب رئيس جمهور، در مورد ناکامي هاي جامعۀ بين المللي در افغانستان مقالات زيادي نشر گرديده است.

اما قسمت بيشتر جريان به اصطلاح شورشي در جنوب و شرق آنکشور، زادۀ نارضايتي و واکنش مردم به يک حکومت خراب و فساد قشر نخبۀ آنکشور است. آيا اين درست نيست که بسياري کسان به طالبان مي پيوندند، چونکه آنها طالبان را فاسد نميدانند؟

کرزي: آنچه را گفتيد کاملاً نادرست است.

خبرنگار: بعضي از افغانها ميگويند که خود رئيس جمهور با تعيني مقامات رسمي بلند پايه در کابل و اطراف با اين تصاميم شخصي اش حرکت هاي شورشي را دامن ميزند. آيا اين افواهات اساسي دارد؟

رئيس جمهورکرزي از شفافيت بيشتر در حکومت سخن گفته از مسئوليت والي ها در مورد حساب دهي شان صحبت نمود و از والي سابق بادغيس بطور مثال ذکر نمود که به اتهام فساد اداري در حبس بسر ميبرد.

او گفت شکي نيست که به وقت بيشتر ضرورت است اما مشکلات در جنوب و شرق به سبب حکومت بد بوجود نيامده است.

خبرنگار: پس چه چيز سبب اين مشکلات گرديده است؟

کرزي: مداخلات زياد خارجي موجود است. جنوب افغانستان هميشه مرکز فعاليت طالبان بوده است. آنها از همين نواحي بروز نمودند و جنگ هاي چندين دهۀ مجاهدين نيز درين مناطق اثراتي داشته است. عوامل ديگر نيزوجود دارد.

خبرنگار: بعضي از مشاورين نزديک شما من جمله واليان و رهبران پوليس مظنون به غصب ملکيت، قاچاق مواد مخدر و داشتن مليشاهاي غير قانوني اند. عبد الجبار ثابت لوي سارنوال خود شما چندين تن بشمول والي ننگرهار را ذکر نمود. شما چرا هنوز هم ازين اشخاص پشتيباني مينمائيد؟

کرزي: من از هيچکسي پشتيباني نمي نمايم. ما ميکوشيم در افغانستان حکومت نموده و صلح و ثبات را بر گردانيم. من در مورد مشکلات در قواي پوليس آگاهي دارم. جامعۀ بين المللي بالآخره بعد از دو سال مذاکرات جدي بعضاً غضب آلود موافقه نمود پوليس سبب مشکلات است و از اواسط سال ۲۰۰۷ به اينطرف به همکاري با ما شروع نمودند. بطور مثال پوسته هاي تلاشي در راه ها در دوران اشغال شوروي، زمانيکه در کشور قانون وجود نداشت و قوماندانان محل براي جمع آوري پول نقطۀ تلاشي خود را شروع نمودند.

خبرنگار: اما در زمان طالبان هيچ پوستۀ تلاشي وجود نداشت.

کرزي: اين يکي از بهترين کارهاي طالبان بود. آنها بسيار کارهاي غلط نمودند اما بعضي کارهاي درست هم انجام دادند. کاش ميتوانستم طالبان را بحيث عسکر خود ميداشتم. کاش آنها بعوض خدمت به پاکستان و ديگران، بمن خدمت ميکردند. وقتي ما به افغانستان باز گشتيم جامعۀ بين المللي آنهائي را که طالبان رد نموده بودند با خود آورد.

خبرنگار: شما ميخواهيد بگوييد که قوماندانان سفاکي که در جنگ داخلي دست داشتند؟

کرزي: پس چه کسي با متحدين خارجي شريک گرديد؟ و هنوز هم براي جلب پشتيباني شان پول پرداخته ميشود. اين کار براي من هميشه اسان نبوده است که راه هائي را در يابيم که ماموريت در افغانستان فعاليتش را به پيش ببرد.

خبرنگار: آيا زد و بند ها هنوز هم براي ثبات در افغانستان لازميست؟

کرزي: کاملاً لازميست. چون ما قوه اي در دسترس نداريم که مشکلات را از راه هاي ديگر حل نمائيم. چه ميخواهيد؟ جنگ! اجازه بدهيد که مثالي ارائه نمايم. ما ميخواستيم يک جنگ سالار کاملاً فاسد را دستگير نمائيم. اما ما نتوانستيم اين کار را انجام دهيم چون او از جانب يک کشور خاص پشتيباني و حمايت ميشد. ما دريافتيم که به او ماهانه ۳۰ هزار دالر پرداخته ميشد تا آرام باشد. آنها حتي عساکر او را براي امنيت استخدام نموده بودند.

خبرنگار: اين به قصۀ قوماندان ناصر محمد از ولايت بدخشان که در آن عساکر جرمني پايگاهي دارند، شباهت دارد.

كرزي: من نميخواهم از کشوري نام ببرم چون سبب رنجش دوست و متحد نزديک ما ميگردد. اما کشورهاي ديگري وجود دارند که مليشا هاي افغان و رهبران آنها را بحيث قرار دادي استخدام مينمايند. بناءً من محض کاري را انجام ميدهم که اقدامي کرده بتوانم و هميشه قبل از انجام هرگونه کاري نتيجۀ آنرا محاسبه مينمايم.

خبرنگار: فهرست اسماي جنگ سالاران و قاچاقبران عالي رتبه اي وجود دارد که بعضي از انها چهره هاي شناخته شده در حکومت اند. بعضي ازانها مشاورين نزديک شما اند و چنين اتهام وارد کرديده که حتي عضو کابينۀ شما اند. چرا ما محاکمۀ حتي يک شخص شناخته شده را تا بحال نديده ايم؟

کرزي: اين فهرست اسما، افسانه است. من هرکز فهرستي دريافت ننموده ام. من از جامعۀ بين المللي تقاضا نمودم که فهرست ذکر شده را بدهند اما هيچگاهي بمن تسليم داده نشد.

خبرنگار: علي احمد جلالي وزير داخلۀ سابق شما ادعا نموده بود که چنين فهرستي را در دست دارد.

کرزي: پس شما فهرست مذکور را در آرشيف وزارت داخله جستجو نمائيد. آنچه شما ميگوئيد درست نيست. تعداد زيادي از قاچاقبران مواد مخدر به محکمه کشانيده شده اند. چرا شما از آقاي جلالي نقل قول ميکنيد که او فهرست اسماي اين اشخاص را دارد؟

خبرنگار: چون او يکبار در محضر عام داشتن چنين فهرستي را ياد آور شده بود. آيا شما اعتبار او را مورد سوال قرار ميدهيد؟ چونکه اسم او بحيث يکي از وزراي شما، در افتضاح سوء استفاده توزيع زمين براي ساختمان در کابل داخل گرديده بود.

کرزي: بعضي از اعضاي جامعۀ بين المللي به عناصر فاسد ارتباط قوي دارند و ازانها بحيث منابع استفاده مينمايند. اجاز بدهيد که من مثالي ديگري را ياد آور شوم. يکي از متحدين ايتلاف ما به قومانداني در يک منطقۀ ديگر کشور زمين و پول نقد در مقابل وفاداري اش پرداخته بود. آيا من او را بمحاکمه بکشم. آيا من آقاي جلالي را بمحاکمه بکشم؟

خبرنگار: چرا ني؟

کرزي: توقع آنرا نبايد داشت افغاني را که تمام زندگي اش را درين کشور سپري نموده ، شکنجه ديده ، فاميل خود را فدا نموده، براي دفاع کشورش خون خود را داده باشد، و بخاطر جرم کوچکي يا فسادي او را بمحاکمه بکشانيم. از جانب ديگر کسي ديگري که مدت ها از کشور بدور بوده و با جامعۀ بين المللي يکجا باز کشته و کشور را چور نموده باشد و بتواند که نجات يابد. اين کاريست که بايد اجازه داده نشود.

خبرنگار: از وقتي که شما رئيس جمهور شده ايد اعضاي فاميل شما در کارهاي تجارتي همچنان در ميدان سياست خيلي موفق شده اند. برادر شما محمود کرزي رئيس فابريکۀ سمنت پلخمري شده و مورد حسادت بسياري رقبايش قرار دارد. برادران ديگر شما قيوم و احمد در جنوب کشور سياستمداران باقدرتي اند. بسياري ها ميگويند هيچکاري بدون موافقت کرزي ها عملي نمي شود. آيا ذرۀ حقيقت درين سخنان موجود است؟

کرزي: اينها در حقيقت سخنان بي ارزشي اند. احمد ولي متهم به قاچاق مواد مخدر گرديده است. من همۀ اين اتهامات را دقيقاً تحقيق نموده ام. و واضحاً هيچ کدام آن حقيقت نداشت. محمود براي سالياني در ايالات متحده تجار بود و او پاسپورت امريکائي دارد. او در انجا هم موفق بود و پول زياد کمائي کرد. او وقتي ايالات متحده به افغانستان آمد، عودت نمود. او حالا رهبر يک فابريکه شده است و اين کار خطائي نيست.

خبرنگار: جنوب کشور مرکز قاچاق مواد مخدر است. آيا اين ممکن است که احمد ولي کرزي، يکي از سياستمداران شناخته شده در قندهار که رهبري شوراي ولايتي را بعهده دارد، کوچکترين خبري از انچه ميگذرد، نداشته باشد و يا به آن هيچگونه ارتباطي نداشته باشد؟

کرزي: بلي، اين کار ممکن است. فاميل ما در ۳۰۰ سال گذشته درين منطقۀ کشور نفوذ داشته اند. من امروز رئيس جمهور افغانستان استم و من کوچکترين خبري ندارم که در قاچاق مواد مخدر چه کساني شامل اند. نه اينکه مشکل مواد مخدر محض يک مکشل افغاني باشد. بيشترين مفاد اين معاملات را مافياي بين المللي ميگيرد نه افغانها.

خبرنگار: شما با نمايندگان طالبان مانند وکيل احمد متوکل وزير خارجۀ دور طالبان، و يا ملا ضعيف سفير طالبان در اسلام آباد بطور منظم در تماس استيد اما بي نتيجه بوده است. ما همه روزه شاهد حملات انتحاري استيم.

کرزي: مذاکرات به نحوه ايکه ما ميخواهيم به پيش نميرود. اما ما به آن ادامه خواهيم داد. به طالباني که جزء القاعده استند نبايد اجازه داده شود که باز گردند. اما آنهائيکه از ترس به طالبان يکجا شده بودند و يا ضرورت داشتند، آنها فرزندان راستين افغانستان اند و آنها در کشور شان استقبال خواهند شد.

خبرنگار: شما در انتخابات ۲۰۰۹ ميخواهيد به دور دوم انتخاب گرديد. شما فکر ميکنيد که رئيس جمهور خوبي به کشور تان شويد؟

کرزي: من اين ادعا را ننموده ام که من بهترين شخص به اين مقام استم. من اميدوارم که اين کشور بزودي انسانهاي بهتر از من را بيابد. من ميخواهم بعد از خود ميراثي بجا بگذارم آنهم ميراث حاکميت ديموکراسيست. من همچنان در جستجوي جانشيني بعوض خودم استم.

XS
SM
MD
LG