لینک های دسترسی

رئيس جمهور فرانسه پشتيباني از رئيس جمهور جديد لبنان را وعده داد.


نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه پشتيباني خود را از رئيس جمهور جديد لبنان و ترويج وحدت ملي آن کشور در قبال بحران سياسي مهلک، تعهد کرده است.

آقاي سرکوزي امروز بعد از مواصلت به بيروت براي يک سفر يک روزه بمنظور پشتيباني از مساعي صلح آن کشور، صحبت نمود. او گفت ميشل سليمان، رئيس جمهور مسؤليت بزرگ نايل شدن بمصالحۀ ملي را بعهده دارد.

او همچنان گفت همۀ جوانب بايد تعهدات شان را بموجب يک توافق تحت ميانجي گري کشورهاي عربي که ماۀ گذشته بحران سياسي لبنان را خاتمه داد، برآورده سازند.

سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه اولين رئيس دولت يک کشور غربي است که از وقت آغاز کار آقاي سليمان در دوهفته قبل باينطرف از لبنان ديدن ميکند.

آقاي سرکوزي، رياست يک هيئت فرانسوي را بعهده دارد که انتظار ميرود با آقاي سليمان و نمايندگان ۱۴ جناح سياسي لبنان، بشمول گروۀ حزب اللهء مخالف حکومت مذاکره کند.
XS
SM
MD
LG