لینک های دسترسی

کشور های صنعتی خواستار مؤثريت بيشتر مواد سوخت شدند


کشور هاي که در صدر فهرست کشورهاي صنعتي جهان قرار دارند ميگويند ميخواهند با بلند بردن مؤثريت انرژي و تقويۀ سرمايه گزاري در تکنالوژي جديد، عليۀ بلند رفتن قيم نفت مبارزه کنند.

وزراي انرژي هشت کشور صنعتي عمدۀ جهان، همراه با چين، هند و کورياي جنوبي امروز طي بيانيه اي نگراني جدي شان را بخاطر قيم نفت ابراز داشتند.

اکيرا اماري، وزير تجارت جاپان، کشور ميزبان اين کنفرانس گفت قيم نفت شايد اقتصاد جهان را برکود مواجه سازد.

بروز جمعه قيم نفت خام بطور بيسابقه اي به بيشتر از ۱۳۹ دالر في بيرل بلند رفت. اين وزرا که در شهر اوموري جاپان تشکيل جلسه داده اند تعهد کردند که ۲۰ پروژه را جهت آزمايش تکنالوژي جمع آوري کاربن آغاز نمايند.

اين تکنالوژي که هنوز در مراحل اول قرار دارد، گاز کاربن را که مسؤل گرم شدن زمين خوانده شده در زير زمين جمع آوري ميکند.

طرفداران اين تکنالوژي ميگويند که اين تکنالوژي کشورها را قادر ميسازد از ذغال سنگ بدون آلوده ساختن جو زمين استفاده نمايند.

XS
SM
MD
LG