لینک های دسترسی

روز نامه ها در مورد جلسه پاریس و کاندیدی خلیلزاد در انتخابات افغانستان


روز نامه سندي تايمز مي نويسد: حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، در اين هفته به پاريس سفر خواهد کرد تا از جامعه جهاني تقريبا پنجاه مليارد دالر را براي باز سازي اقتصاد متلاشي شده افغانستان و انکشاف و ترويج توليد مواد غذائي، تقاضا نمايد.

روز نامه خاطر نشان ميسازد، کرزي که مدت شش سال از حمايت غرب برخور دار بوده است، در مورد فساد اداري گسترده و عدم موفقيت وي براي کنترول جنگ سالاراني که مسئول بي قانوني در سر تا سر کشور اند، با سوالات مشکل روبرو خواهد شد.

روز نامه به ادامه مينويسد، وزير ماليه سابق کرزي، سکوت را شکسته، به کساني پيوسته که بي کفايتي حکومت را مسئول شورش مجدد طالبان مي دانند.

اشرف غني که مدت سه سال عملا صدر اعظم کرزي بود، ميگويد قسمت بيشتر تقريبا ۱۵ مليون دالر کمکي که از سال ۲۰۰۱ باينطرف به افغانستان فراهم شد، ضايع گرديده است.

روز نامه از قول اشرف غني علاوه ميدارد که روش هفت سال گذشته، نتيجه معکوس داده است. صد ها مليون دالر در ساحه معاونت تخنيکي به مصرف رسيده است که نتيجه ان صرف افزايش فساد اداري و اداره نادرست است.

روز نامه سندي تايمز خاطر نشان ميسازد که در استانه کنفرانس پاريس، تبصره هاي اشرف غني، مامور سابق بانک جهاني، شديدا زيان اور است.

تقريبا پنجاه مليارد دالر کمک که حامد کرزي تقاضا خواهد کرد، براي تمويل پروگرام پنجساله انکشاف و ترويج توليد مواد غذائي و بي نيازساختن اقتصاد کشور از اتکا بر توليد ترياک و همچنان مصارف انتخابات سال اينده است.

روز نامه سندي تايمز به ادامه مي نويسد که پيام کنفرانس پاريس اين باشد که کمک به افغانستان بدون قيد و شرط نيست و حکومت کرزي بايد مساعي خود را در رسيدگي به فساد اداري بيشتر سازد.

ضمنا، روز نامه انديپندنت، منتشره برتانيه، مضموني رابه قلم کيم سين گوپتا، از کابل به نشر رسانيده است.

روز نامه مي نويسد که زلمي خليلزاد، که بحيث نماينده خاص رئيس جمهور جورج بش در بغداد، کابل و در موسسه ملل متحد بوده است، امادگي ميگیرد تا در انتخابات رياست جمهوري افغانستان، ميهن اصلي اش شرکت کند.

به اساس گزارش روز نامه، نمايندگان اقاي خليل زاد، که فعلا سفير امريکا در موسسه ملل متحد است، با احتياط زياد، نظريات جناح هاي مختلفه را بررسي کرده اند تا در باره شانس وي در انتخابات مجوزه سال ۲۰۰۹ اطمينان حاصل کنند.

روز نامه به ادامه مي نويسد، در حاليکه انتظار ميرود حامد کرزي، رئيس جمهور فعلي خود را بار ديگر کانديد کند، اما وي بطور فزاينده محبوبيت خود را در کشور از دست داده و حاميان غربي وي نيز او را در مقابل طالبان غير موثر يافته اند.

روزنامه انديپندنت برتانيه مي نويسد که طي ماه هاي اخير بمنظور تقويه موقف اقاي خليلزاد بحيث يک کانديد متحد کننده در کشور که اختلافات عميق بين جوامع پشتون در جنوب، و تاجک ها، و اززبکها و هزاره ها در شمال، در حال بروز است، سه ملاقات با گروههاي مخالف حکومت صورت گرفته است.

روز نامه در اخير مي نويسد که شايعات در مورد ارزومندي هاي سياسي اقاي خليلزاد زماني بروز کرد که در يک مصاحبه تلویزيوني گفت که خود را در خدمت مردم افغانستان قرار ميدهد.

کاندید شدن اقاي خليلزاد شايد باعث تعجب گردد، اما اکثر مبصرين افغان ميگويند که وي از حمايت زياد برخور دار خواهد شد.

XS
SM
MD
LG