لینک های دسترسی

متضرر شدن زمین های زراعتی للمی در افغانستان


دفتر سازمان خوراکه جهانی ملل متحد از متضرر شدن زمین های زراعتی للمی افغانستان خبر میدهد.

تکسی تیکی مسوول سازمان خوراکه جهانی ملل متحد در افغانستان به این باور است که به دلیل کم بودن آب در سال جاری ۶۰٪ زمین های للمی افغانستان آسیب پزیر شده که کشت در آن صورت نمیگیرد.

مسوول سازمان خوراکه جهانی ملل متحد در کابل میگوید که این سازمان با همکاری با وزارت زراعت استراتیژی های درازمدت-میان مدت و کوتا مدت را آماده نموده است که به اساس آن پیشرفت های در روند زراعت افغانستان رونما خواهد گردید.

در برنامه کوتا مدت توزیع تخم های اصلاح شده به دهقانان تمویل پروژه های آب رسانی و حمایت بخش های مالداری شامل است که میتواند کمکی به دهقانان محسوب گردد.

تکسی تیکی مسوول سازمان خوراکه جهانی ملل متحد در افغانستان میگوید قرار است به زودی طرح تقاضای کمک از جانب سازمان خوراکه جهانی ملل متحد و دولت افغانستان به جامعه جهانی ارایه گردد.

XS
SM
MD
LG