لینک های دسترسی

رهبر روحانی ايران: مشکل عمدهٌ عراق حضور امريکا در آنکشور است


آيت الله علي خامنه اي رهبر روحاني ايران به نوري المالکي صدراعظم عراق گفته است که مشکل عمدهٌ عراق حضور عساکر امريکايي در آنکشور است.

مطبوعات دولتي ايران گذارش داد که اين دو رهبر امروز در تهران ملاقات نمودند. اين سومين سفر نوري المالکي از زمان انتخابش بحيث صدر اعظم عراق، به ايران ميباشد.

گزارش هاي ايراني از آيت الله نقل قول ميکنند که ميگويد وي متيقن است که مردم عراق اين روز هاي مشکل را پشت سر خواهند گذاشت و رويا هاي امريکايي ها در عراق تحقق نخواهد پذيرفت.

مقامات ايراني و عراقي در مورد معامله امنيتي صحبت مينمايند که به قواي امنيتي امريکا اجازه خواهد داد تا پس از تکميل ماموريت ملل متحد شان که بتاريخ سي و يکم ماه دسمبر پايان مي يابد، در عراق باقي بمانند.

گزارش هاي مطبوعاتي در منطقه مشعر است که امريکا در نظر دارد پايگاه نظامي دايمي را در عراق تاسيس نمايد. مامورين امريکايي اين گزارش ها را تکذيب نموده اند.

XS
SM
MD
LG