لینک های دسترسی

نرخ بلند نفت باعث کسر بی سابقه در اقتصاد امریکا


قیمت روبه افزایش نفت، باعث کسر بی سابقه در اقتصاد ایالات متحده طی یک سال گذشته در ماه اپریل شده است.

یک گزارش روز سه شنبه وزارت تجارت ایالات متحده مشعر است که تفاوت بین قمیت اجناس وارداتی و صادراتی امریکا در یک ماه به 60 اشاریه 9 میلیارد دالر رسیده است.

ماه گذشته این تفاوت تا هشت در صد دیگر بیشتر شده بود که دلیل آن قیمت بیسابقه نفت وارداتی است.

صادرات ایالات متحده نیز تا حد بی سابقه تنزیل نموده است، ولی آنقدر نمیباشد که قیمت روبه افزایش نفت وارداتی را جبران نماید.

XS
SM
MD
LG