لینک های دسترسی

بش و رهبران ايتاليا در روم ملاقات کردند.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز در روم با رهبران ايتاليا ملاقات ميکند و توقع ميرود مذاکرات شان بر پروگرام ذروي ايران و نقش نظامي ايتاليه در افغانستان متمرکز باشد.

رئيس جمهور قبل از مذاکره با سيلڤيو برلوسکوني، صدراعظم، با جيورجيو نپوليتانو، رئيس جمهور ايتاليا ملاقات نمود.

ستيڤن هدلي مشاور امنيت ملي ايالات متحده ميگويد جورج بش، رئيس جمهور در مذاکرات با آقاي نپوليتانو از استحکام روابط بين ايالات متحده و ايتاليا ياد آوري کرد. او همچنان از ايتاليا بخاطر کمک در افغانستان، عراق، لبنان و چاد تشکر کرد.

آقاي هدلي گفت آقاي بش طي بيانيه اي بروز جمعه از مشارکت بعد از جنگ جهاني دوم بين ايالات متحده و اروپا که در قسمت احترام و رفاۀ متقابل کمک کرد، يادآوري خواهد نمود. او گفت رئيس جمهور بر اهميت ادامۀ چنين مساعي در حالي که جهان با مشکلاتي چون صلح در شرق ميانه و بن بست ذروي با ايران برخورد ميکند، تاکيد خواهد نمود. هدلي تاکيد کرد که براي اقدام بيشتر توسط همۀ کشور ها در موضوع ايران فرصت کافي وجود دارد.

قبلاً آقاي بش بر ارزش پروگرام تبادلۀ بين المللي تاکيد کرده بسرمايه داران ايتاليه گفت اين پروگرام بخارجيان کمک ميکند حقايق را در مورد امريکا بياموزند.

وقتي آقاي بش بروز چهارشنبه بروم مواصلت کرد در حدود يک هزار تن از فعالين ضد جنگ و مظاهره چيان در مرکز روم احتجاج نمودند و احتجاجات بيشتري براي امروز نيز در نظر گرفته شده است.

رئيس جمهور بروز جمعه با پاپ بندکت ملاقات ميکند.

بن بست ذروي با ايران موضوع عمدۀ مذاکرات سفر اروپائي آقاي بش ميباشد.

ايتاليه فشار وارد ميکند که عضو گروهي باشد که با تهران مذاکره ميکند و شامل اعضاي دائمي شوراي امنيت ملل متحد و آلمان است.

XS
SM
MD
LG