لینک های دسترسی

سفينۀ رفت و بازگشت دسکوري بزمين بازگشت.


سفينۀ رفت و برگشت دسکوري حامل هفت عمله امروز بعد از انجام يک ماموريت مؤفقانۀ دو هفته اي در مرکز فضائي بين المللي به زمين بازگشت.

سفينۀ رفت و برگشت بساعت ۱۱ و ۱۵ دقيقه بوقت محل در مرکز فضائي کنيدي در ايالت فلوريدا بزمين نشست.

وظيفۀ عمدۀ اين ماموريت نصب يک لابراتوار جديد يک مليارد دالري ساينس ساخت جاپان بود که اکنون بزرگترين اتاق اين استيشن فضائي است. فضانوردان همچنان يک عضو جديد عملۀ استيشن را با خود به استيشن برده و عضو سابق را باخود بزمين انتقال داده و يک تشناب ساخت روسيۀ سفينه را ترميم کردند.

انجنيران ناسا بعد از تکميل معاينۀ سفينه، آنرا براي بازگشت بروز جمعه اجازه دادند. انجنيران بروز جمعه مشاهده کردند که يک شي از سفينه جدا شده و در فضا شنا کرد، ولي بعدتر گفتند که يک گيراي فلزي بود و مشکلي را براي سفينه ايجاد نميکرد.

XS
SM
MD
LG