لینک های دسترسی

دپلومات عاليرتبۀ امریکا از اسرائيل و سرزمين فلسطيني ديدن ميکند


دپلومات عاليرتبۀ ايالات متحده طي مأموريت جديد صلح از اسرائيل و سرزمين فلسطيني ديدن ميکند.

کاندليزا رايس وزير خارجۀ ايالات متحده با رهبران اسرائيلي و فلسطيني در حالي مذاکره مينمايد که ايالات متحده تلاشش را جهت رسيدن به يک موافقۀ صلح تا اخير سال جاري ادامه ميدهد.

او به اعلان اسرائيل جهت اعمار يکهزار و سه صد خانۀ جديد در بيت المقدس شرقي تحت مشاجره، سرزميني که فلسطيني ها ادعا دارند پايتخت آيندۀ آنها خواهد گرديد، با عصبانيت عکس العمل نشان داد. با اين اعلان تعداد منازلي را که اسرائيل از شروع مذاکرات صلح از ماه ديسمبر به اينطرف در بيت المقدس شرقي و کرانۀ غربي اجازۀ اعمار آنرا داده است به سه هزار ميرسد.

رايس: "من تشويش ازان دارم، در زماني که ما ضرورت داريم اعتماد بين طرفين را بوجود آوريم، ادامۀ اعمار و فعاليت هاي مسکوني عامل باالقوه اي براي ضرر رسانيدن به پيشرفت در مذاکرات را بوجود خواهد آورد."

اسرائيل ميگويد چون در هرگونه توافق نهائي صلح بيت المقدس بايتخت کشور يهودي باقي خواهد ماند آنکشور در هر نقطۀ آن شهر حق اعمار منازل مسکوني را دارد.

بر علاوۀ مسائل مربوط به مسکونه هاي يهودي، فاصله در ديد طرفين در مسائل کليدي چون مهاجرين فلسطيني و سرنوشت بيت المقدس، خيلي بعيد است. هردو جانب، در مورد طرح ايالات متحده جهت رسيدن به توافقي قبل از آنکه رئيس جمهور بش در ماه جنوري قصر سفيدرا ترک کند، شک وترديد نشان داده اند.

يک مسئلۀ ديگريکه وضع را پيچيده تر ميسازد افتضاح فساد اداريست که امکان دارد، ايهود المرت صدراعظم آنکشور از قدرت بر اندازد.

XS
SM
MD
LG