لینک های دسترسی

واقعات عمده در تاریخ


بتاريخ بيست و چهارم ماه جون سال ۱۹۶۸، به تعقيب راه پيمائي اعتراض آميز مردم بي بضاعت در نزدهم جون در واشنگتن که توسط مارتين لوترکنگ جونيرسازمان يافته بود، اعتراض کنندگان، شهرک موقتي کلبه مانند را ، از قطعي هاي کاغذي و اشياي ديگري که درتفرجگاه واشنگتن يافت ميشد به عنوان پناه گاه براي خود ، بنا نمودند.

مقامات تعداد کساني را در آنجا بسر بردند بين سه تا پنج هزار تخمين نمودند. آن شهرک، دربيست و چهارم ماه جون از جانب مقامات مسدود گرديد و مظاهره کنندگان دوباره روانۀ جوامع مربوطۀ شان گرديدند.

در بيست و چهارم ماه جون ۱۹۴۸، اتحاد شوروي ، در زمانيکه کاملاً ارتباط زميني و جريان معمول آب بين آلمان غرب و برلين غربي را قطع کرده بودند ، آلمان غرب رادر محاصرۀ اقتصادي قرار داد.

اين وضع ، امريکا و برتانيه را وا داشت تا حمل و نقل هوائي برلين را سازمان دهند.

در همين روز درسال ۱۹۰۱، اولين نمايشگاه بزرگ آثار نقاشي پابلو-پيکاسو، در لفيتي يا يک سرک معروف پاريس که براي تدوير نمايشگاه هاي هنري، بااعتبار دانسته ميشد افتتاح گرديد.

و دربيست و چهارم ماه جون سال ۲۰۰۷ميلادي، طوفانهاي شديد،شهر کراچي در جنوب پاکستان را ضربه زده ، به صدها کشته به جا گذاشته و اکثر قسمت هاي شهر فاقدبرق ماند. لين هاي برق و درخت هائيکه از اثرت وفان در شهر بزرگ پاکستان به طرف زمين خميدگي پيدا کرده بودند، سبب هلاکت يک تعداد مردم از اثر برق گرفتگي گرديد.

شصت و هشت سال قبل يعني بتاريخ دهم ماه جون سال ۱۹۴۰، دو ماه بعد از هجوم ناروي ، جرمني کنترول کامل اش را پس از واگزاري وتسليمي ناروي، برآنکشور برقرار نمود. يک واقعيت جالب ديگر، کلۀ دست نشاندۀ اجنبي ، از نام وزيردفاع ناروي يعني ڤدکن – کوزلنگ ، مشتق گرديده و به وجود آمد.

در سال ۱۹۴۰، ايتاليا جنگ دربرابر فرانسه و برتانياي کبير را اعلام نمود.

دره ماه گذشته در سال ۱۹۴۷، در قبل از جنگ جهاني دوم و درجريان آن توليدکننده گان وسايل نظامي بشمول طيارات جنگنده ، اولين محصولات مختلف النوع شانرا که به ۹۲ ميرسيد به عنوان نمونه و الگو عرضه کردند.


در همين ماه در سال ۱۹۶۱، رئيس جمهور جان کندي، بعداز متحمل شدن جراحات هنگام سفربه کانادا که درحال بهبودي بود، هنوزهم براي بازديداز اطراف و جوانب ،ازاعصا استفاده ميکرد.


بتاريخ دهم ماه جون سال ۱۹۶۷، اسرائيل و سوريه به قبولي آتش بس به وساطت ملل متحد ، که به جنگ شش روزۀ اسرائيل عليۀ مصر، اردن وسوريه خاتمه ميداد موافقه نمودند.

بتاريخ پنجم ماه جون سال ۱۹۶۷ جنگ شش روزه بين اعراب و اسرائيل شروع گرديد. اسرائيل دران روز حملات عليه مصر، سوريه را شروع نمود و اردن نيز به اين جنگ داخل شد. اما ايتلاف اعراب در مقابل قواي مسلح خيلي قوي اسرائيل تاب مقاومت نداشت.

اسرائيل در شش روز يعني قبل ازانکه در يازدهم جون آتش بس مجوزه از جانب ملل متحد تطبيق گرديد توانست باريکۀ غزه و شبه جزيرۀ سينا را از مصر، ارتفاعات گولان را از سوريه و کنارۀ غربي رود اردن و منطقۀ عرب نشين بيت المقدس شرقي را اشغال نمود که کشور اسرائيل بيش از دو برابر وسعت يافت.

بتاريخ پنجم ماه جون سال ۱۹۷۸ سناتور رابرت کنيدي بعد ازانکه مبارزات مقدماتي رياست جمهوري در کليفورنيا را از آن خود ساخت، در مقابل هوتل امبازيدور در شهر لاس انجلس به ضرب گلوله کشته شد.

در همين تاريخ در سال ۱۹۴۵ ايالات متحده، برتانيه، فرانسه و روسيه رسماً تمام مناطقي را که جرمني در دوران حکومت نازي ها بدست آورده بود، مسترد نمود. چهار کشور بزرگ که غالبين جنگ بودند سرحدات آلمان را به خطوط سرحدي اي برگردانيدند که در سال ۱۹۳۷ در دست داشت. کشورهاي متحد همچنان يک حکومت نظامي را دران کشور وضع نمودند تا تسليمي بدون قيد و شرط آلمان را در عمل پياده نمايد.

بتاريخ پنجم ماه جون سال ۱۹۷۴ اسرائيل و سوريه به موافقۀ عدم برخورد در مورد ارتفاعات جولان را امضا نمودند. آنها موافقه کردند که در داخل يک روز بعد از موافقه، خروج عساکر شانرا شروع نمايند. آنها همچنان به تبادلۀ اسراي جنگي شان موافقه نمودند. اين موافقتنامه به اثر کوشش هاي هنري کيسنجر وزير خارجۀ همان وقت ايالات متحده به امضا رسيد.


شصت و چهار سال قبل از امروز يعني بتاريخ يازدهم ماه جون سال ۱۹۴۴، پنج روز بعد از اقدام نظامي متحدين عليۀ نازيها ، پنج کشورمتحد حدود بيشتر از سه صدو سي هزار عسکر را براي محاصرۀ نورماندي فرانسه آماده ساختند.


در همين ماه درسال ۱۹۶۷، اسرائيل و سوريه به وساطت ملل متحد به آتش بسي که به جنگ شش روزۀ اسرائيل در برابر مصر، اردن، وقواي سوريه خاتمه ميداد، موافقه کردند.


در يازدهم ماه جون سال ۲۰۰۳، ساينس دانها در منطقۀ افار ايتوپيا موفق به کشف قديمي ترين فوسيل جمجمۀ انسان شدند که قدامت آن در حدود يک صدو شصت هزار سال تخمين گرديده است.


در ماه در سال ۱۹۸۷، يک زلزلۀ نادر، چهارده ايالت را درمرکزامريکاي شمالي و قسمتي از کانادا تکان داده وبه سمت جنوب مايل گشته و پايان يافت. اين زلزلۀ پنج اعشاريه صفردرجه به مقياس ريکتر، بعضي از شاهراه ها را خساره مند ساخته و همچنان به صدها هزار،خدمات تيلفون را از دست دادند. اين زلزله به ساعت شش و ۴۹ دقيقۀ بعدازظهر بين سه تا پانزده ثانيه دوام کرد.


و به تاريخ يازدهم ماه جون سال ۱۹۷۹ ، جان - وّين ستارۀ سينما ملقب به دوک يا نجيب زاده ،در اثر مريضي سرطان درگذشت.

XS
SM
MD
LG