لینک های دسترسی

'بیشترین' زقم مهاجرین جهان را عراقیان و افغانان تشکیل میدهد


ادارهٌ پناهندگي ملل متحد مي گويد خشونت ها در عراق و افغانستان علت افزايش تعداد پناهنده گان در جهان براي دومين سال متواتر ميباشد.

گزارشي که امروز سه شنبه به نشر رسيد مشعر است که در سال گذشته از جملهٌ بيشتر از يازده مليون پناهنده تقريباَ نصف آن را مهاجرين افغان و عراقي تشکيل ميدهند، به تعقيب آن مهاجرين کولمبيا، سودان ، و سوماليا ميباشد.

ادارهٌ پناهندگي ملل متحد تعداد پناهنده گاني را که از کشور خارج ميشوند با تعداد مهاجريني که در داخل کشور شان از يکجا به جاي ديگر نقل مکان مي کنند، تفکيک مينمايد.

اين اداره مي گويد کولمبيا بيشترين تعداد بيجا شده گان را در داخل کشور خود داشته است که در حدود سه مليون نفر ميباشد. عراق بدرجه دوم ميباشد که تقريباً دونيم مليون نفر در داخل آنکشور بيجا شده اند.

XS
SM
MD
LG