لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپا قوانين سخت گيرانه را عليۀ مهاجرت غير قانوني بتصويب رسانيد


پارلمان اروپائي مقررات جديد را در مورد توقيف و اخراج مهاجرين غيرقانوني بتصويب رسانيده است. سازمان هاي مدافع حقوق بشر اين قوانين را غير منصفانه مي پندارد.

پارلمان اتحاديۀ اروپائي امروز در شتراسبورگ تصويب نمود که حکومات ميتوانند مهاجرين غير قانوني را تا يک و نيم سال توقيف کرده و آنها را براي پنج سال از دخول مجدد منع کنند.

قرار است اين مقررات تا سال ۲۰۱۰ مرعي الاجرا گردد. برتانيه، آيرلند و دنمارک اين توافق را امضا نکرده اند.

تخمينات تعداد مهاجرين غيرقانوني در اروپا بين هشت تا ۱۲ مليون نفر است. مقررات جديد براي بعضي ازانها تدابير تحفظي فراهم ميکند که شامل حق درخواستي براي اقامت و ترک رضاکارانه و همچنان دسترسي بوکيل مدافع ميباشد.

سازمان عفو بين المللي، در جملۀ ساير گروه هاي مدافع حقوق بشر در مورد اظهار نگراني کرده ميگويند اين قوانين بازگشت محفوظ و باوقار آنها راباوطان شان، تضمين نميکند.

XS
SM
MD
LG