لینک های دسترسی

آیا هنوز امکان آن موجود است تا افغانستان به راه صلح و امنیت سوق داده شود؟


جنرال دن مک نیل قوماندان سابق نیرو های بین المللی حافظ صلح تحت رهبري ناتو در افغانستان میگوید با وجود اینکه وضع در افغانستان نسبت به گذشته نچندان دور، بحرانی تر میباشد ولی وی بدین باور است که هنوز امکان آن وجود دارد تا افغانستان به راه رفاه، صلح و امنیت سوق داده شود.

این جنرال امریکای که در جمع مامورین نظامی و ملکی امریکا و نماینده گان سازمان های پالیسی ساز اداره جامعه آسیای (Asia Society) در واشنگتن صحبت میکرد گفت در حال حاضر بزرگترین خطر برای افغانستان و همسایه ها آن بیت الله محسود، قوماندان طالبان پاکستانی میباشد که به عقیده جنرال مک نیل، موافقه محسود با دولت پاکستان خود نشان دهنده ضعف شخصیت اوست.

مک نیل ادعا میکند که از یک طرف محسود آماده گی بستن پیمان صلح با پاکستان را نشان میدهد و از سوی دیگر میگوید که "جهاد" او سرحد را نمیشناسد. مک نیل به رادیو آشنای صداي امريکا گفت در صحنه عمل محسود به سرنوشت ملا دادالله گرفتار خواهد شد.

مک نیل: "ملا داد الله نیز در ماه می برای جنگ به افغانستان آمد ولی سرنوشت او کشته شدن بود و چنین هم شد."

جنرال مک نیل اگرچه اظهارات جنجال برانگیز اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که گویا بخاطر از بین بردن دهشت افگنان و لانه های شان نیرو های افغانستان را بداخل پاکستان میفرستد را عملی جلوه نداد، ولی او گفت بخاطر دفاع از اراضی و جان خود وی طرفدار چنین اقدامی خواهد بود.

او میگوید زمانیکه وی قوماندانی نیرو های حافظ صلح بین المللی را بعهده داشت، بخاطر دفاع عساکر تحت قومانده اش او چنین کاری را کرده است.

از او در رابطه به برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد و منصفانه در افغانستان، در حالیکه وضع امنیتی روبه بهبود نمیباشد پرسیده شد، جنرال مکنیل به رادیو آشنا گفت برگزاری انتخابات بشکل دموکراتیک در کشوریکه دموکراسی جوانی در آن در حال رشد باشد، قربانی های را در قبال میداشته باشد.

او میگوید برگزاری انتخابات منصفانه در کینیا به کشته شدن تعداد زیادی افراد بیگناه انجامید که در حقیقت آنها از نتیجه انتخابات راضی نبودند و دست به تظاهرات گسترده زدند.

مک نیل میگوید به اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات باید در زمان تعین شده برگزار شود که به عقیده وی برگزاری آن خالی از خطر نیست ولی اگر برگزار نشود تخطی از قانون خواهد بود

جنرال مک نیل معتقد است یکی از بزرگترین مشکلات در افغانستان که باعث تشدید فعالیت شورشیان، بدتر شدن وضع امنیتی و در نتیجه بطی شدن روند بازسازی گردیده تزید در کشت مواد مخدر است.

او میگوید تا چهل در صد امکانات تمویل و تجهیز شورشیان اکنون محصول کوکنار میباشد که به گفته وی ملل متحد این فیصدی را 60 در صد تخمین کرده است.

او میگوید: "افغان ها باید آنرا از بین ببرند و باید آنها را درین کار کمک نمایم."

جنرال مک نیل نیز مانند سایر مامورین که در امور افغانستان دخیل اند خواهان همکاری بيشتر پاکستان شد ولی او گفت تمام همسایه های افغانستان میتوانند نقش موثرتری داشته باشند.

مک نیل میگوید بخاطر روند سريع بازسازی و بهبودی وضع امنیتی جامعه جهانی باید نقش بیشتری برای افغان ها دهد زیرا به عقیده او افغان ها در شناخت مشکلات افغانستان نسبت به دیگران خوبتر اند.

او میگوید نیرو های بین المللی که مصروف کار های بازسازی در بخش ملکی اند باید آن وظیفه را به تاسیسات ملکی تحویل داده و توجه بیشتر بر امور نظامی بخرچ دهند. به عقیده جنرال مک نیل بلند بردن قابلیت کاری نیرو های افغان و خارجی که در افغانستان مستقر اند مهمتر است تا اعزام نیرو های بیشتر خارجی به آن کشور.

هدف از برگزاری این محفل بررسی وضع در افغانستان و ماموریت جنرال دن مک نیل در آن کشور بود که آقای مک نیل بعد از ماموریت اش در افغانستان تقاعد کرده و دوستان وهمقطارانش این محفل را به پاس از خدمات وی برای اردوی امریکای برگزار نموده بودند.

XS
SM
MD
LG