لینک های دسترسی

رئيس جمهور افريقاي جنوبي جهت مذاکره روي انتخابات با موگابي به زمبابوي مسافرت کرد


تابو مبکي، رئيس جمهور افريقاي جنوبي، جهت مذاکره به پيشواز دور دوم انتخابات رياست جمهوري مجوزۀ هفتۀ آيندۀ زمبابوي، به آن کشور مسافرت کرده است.

آقاي مبکي رهبري مساعي منطقوي را در قسمت حل و فصل بحران سياسي زمبابوي بعهده دارد ولي منتقدين ميگويند او و ساير رهبران افريقائي بمقابل آقاي موگابي موقف قوي اي را اتخاذ نکرده اند.

اما صبر بعضي از رهبران افريقائي با حکومت موگابي بسر رسيده است. رايلا اودينگا، رئيس جمهور کينيا در هفتۀ جاري گفت که در دور اول انتخابات رياست جمهوري در ماۀ مارچ تقلب صورت گرفته بود.

او از آقاي موگابي تقاضا کرد که بعد از حکمروائي در زمبابوي از سال ۱۹۸۰ باينطرف از قدرت کنار برود.

کوفي انان، منشي عمومي سابق ملل متحد امروز در يک روزنامۀ برتانوي نوشته که برندۀ يک راي گيري غيرمنصفانه در زمبابوي مشروعيت حکمروائي دران کشور را نخواهد داشت.

او از سياستمداران داخل منازعۀ آن کشور تقاضا کرد تا توافقي را بميان بياورند که همکاري را بعد از دور دوم انتخابات مجوزۀ تاريخ ۲۷ جون تسهيلات فراهم نمايد.

XS
SM
MD
LG